KVIETIMAS asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui

Kviečiame teikti paraiškas asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui.

Vadovaudamiesi Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-94 (toliau – Tvarkos aprašas), 20 punktu, Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2018 metais priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-186 (toliau – Priemonių planas), 3.2.5. papunkčiu, kviečiame teikti paraiškas asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui (toliau – Paraiškos).

Priemonių plane asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui savivaldybių dotacijoms likusios lėšos dėl kurių kviečiame teikti paraiškas - 429.856,05 EUR lėšos.

Paraiškas gali teikti tik miestų bei rajonų savivaldybės. Pagal šį kvietimą savivaldybė gali teikti vieną paraišką.

Paraiškų vertinimas, sprendimų dėl finansavimo skyrimo priėmimas, dotacijų teikimo sutarčių pasirašymas, mokėjimai, ataskaitų teikimas bei lėšų panaudojimo kontrolė bus vykdoma vadovaujantis Tvarkos aprašo 26 – 39 punktų nuostatomis.

Tuo atveju, kai savivaldybių pateiktose paraiškose bendras prašomas finansavimo dydis viršija Priemonių plane nurodytą savivaldybių dotacijoms skirtą lėšų sumą, pateiktos Paraiškos vertinamos taikant pirmumo vertinimo kriterijus (patvirtintus LR Aplinkos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1- 225 (toliau – Pirmumo vertinimo kriterijai)):

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui:

1. savivaldybei pagal Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių planą nebuvo skirta dotacija asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui;

2. savivaldybė kartu su paraiška pateikė individualių ir (ar) visuomeninių pastatų savininkų sąrašus, kuriuose nurodyti  adresai ir faktiškai sukauptas asbesto turinčių gaminių atliekų kiekis;

3. savivaldybė paraiškoje nurodo, kad planuoja projektą įgyvendinti per ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį.

Paraiškos turi būti užpildytos pagal Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą formą. Kartu su Paraiškaturi būti pateikti žemiau nurodyti dokumentai:

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui:

  • individualių ir (ar) visuomeninių pastatų savininkų sąrašus, kuriuose nurodyti  adresai ir faktiškai sukauptas asbesto turinčių gaminių atliekų kiekis (minėtus dokumentus su Paraiška pateikia savivaldybės siekiančios, kad jų Paraiška atitiktų Pirmumo vertinimo kriterijų 3.2 punktą);
  • projekto išlaidų preliminarią sąmatą. Preliminarioje sąmatoje turi būti nurodyti Projektu planuojamas surinkti ir transportuoti šalinimui asbesto turinčių gaminių atliekų kiekis (tonomis), atliekų surinkimo bei transportavimo ir šalinimo (perdavimo atliekų tvarkytojams) įkainiai bei lėšų poreikis pagal kiekvieną išlaidų kategoriją (Eur/t bei Eur) ir bendras lėšų (įskaitant PVM) poreikis, Eur. Vadovaujantis iš Aplinkos ministerijos 2017 m. lapkričio 7 d. el. paštu gautu nurodymu tinkamos išlaidos 1 tonos asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui bei transportavimui iki jų šalinimo regioniniame sąvartyne - 71,32 Eur. Taip pat pažymime, kad asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimo išlaidos negali būti didesnės už jų priėmimo į artimiausią regioninį atliekų sąvartyną kainą (Paraiškos pateikimo Aplinkos projektų valdymo agentūrai metu). Atkreipiame dėmesį, kad asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimą, transportavimą bei šalinimą gali atlikti tik pavojingų atliekų tvarkymo licencijas turintys atliekų vežėjai bei tvarkytojai.

             Pažymime, kad Paraiškoje finansavimui (dotacijai) gauti be kita ko turi būti aiškiai nurodyta, koks iš gyvenamųjų privačių bei koks visuomeninių pastatų asbesto turinčių gaminių atliekų kiekis Projektu planuojamas surinkti savivaldybės teritorijoje ir į kokį minėtų atliekų šalinimo sąvartyną planuojama jas šalinti. Taip pat Paraiškoje turėtų būti nurodytos ir projekto įgyvendinimo metu savivaldybės planuojamos visuomenės informavimo apie organizuojamą asbesto atliekų surinkimą priemonės (straipsniai spaudoje, skelbimai internete, radijo (televizijos) laidos ir kt.).

Atkreipiame dėmesį, kad dotacijos lėšos negali būti planuojamos bei naudojamos:

  • į regioninių atliekų tvarkymo centrų didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikšteles pristatytų asbesto turinčių gaminių atliekų transportavimui ir šalinimui, jeigu minėtų atliekų sutvarkymo išlaidos yra įtrauktos į rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą.
  •  apmokėti išlaidoms, susijusioms su atliekų surinkimu, transportavimu ir pašalinimu, jeigu joms yra prašomas arba paskirtas finansavimas, panaudojant valstybės ar savivaldybių biudžetų išteklių, ES struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšas.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 21-24 punktuose nurodytais reikalavimais užpildytos Paraiškos spausdintas pasirašytas egzempliorius ir kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai iki 2019 m. kovo 25 d. 12:00 val. turi būti pateikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai tiesiogiai arba atsiųsti registruotu laišku (adresu Labdarių g. 3, LT–01120 Vilnius). Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 25 d. 24:00 val.

Kontaktinis asmuo: Antonas Misevičius – tel. 8 (5) 216 9520, antonas.misevicius@apva.lt;