Apie programą

Klimato kaitos programos lėšomis finansuojami projektai, susiję su klimato kaitos padarinių švelninimu (išmetamo ŠESD kiekio kiekybiniu mažinimu) ir prisitaikymu prie klimato kaitos pokyčių.

Programos lėšas sudaro:

  • lėšos gautos už perleistus nustatytosios normos vienetus (toliau – NNV) ir aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL);
  • fizinių ir juridinių asmenų savanoriškos lėšos ir surinktos ekonominės baudos.

Administruoti Klimato kaitos programos lėšas Lietuvos Respublikos Vyriausybė įgaliojo Aplinkos ministeriją.

Projektų finansavimas Lietuvoje

Klimato kaitos programos lėšos naudojamos vadovaujantis kiekvienais metais tvirtinama programos lėšų naudojimo sąmata, kurios projektą parengia Aplinkos ministerija. Joje nurodomos programos investavimo sritys ir joms skiriama lėšų suma. Patvirtinus programos lėšų metinę sąmatą, tvirtinamas metinę sąmatą detalizuojantis planas, kuriuo nustatomas lėšų paskirstymas konkrečioms finansavimo priemonėms ir kitos finansavimo sąlygos. Po sąmatos ir metinio plano patvirtinimo Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skelbia kvietimus teikti paraiškas (registracijos formas) pagal tais metais numatytas finansavimo priemones tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Taip pat APVA yra atsakinga už projektų paraiškų (registracijos formų) priėmimą ir vertinimą, projektų įgyvendinimo priežiūrą ir mokėjimų paramos gavėjams vykdymą.

Programos lėšos naudojamos šioms sritims:

  • lėšos skiriamos energijos vartojimo ir efektyvumo didinimo projektams (pvz., daugiabučių namų modernizavimui; viešųjų pastatų modernizavimui; fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui);
  • programos lėšos skiriamos atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimo ir aplinkai palankių technologijų diegimo projektams (pvz., biokuro katilų įrengimui, šilumos siurblių ar saulės jėgainių įrengimui - parama skiriama fiziniams ir juridiniams asmenims (mokykloms, darželiams, ligoninėms, globos namams);
  • vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimui besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos technologijas ir patirtį (pvz. saulės elektrinės Gruzijoje (Sakartvele), Malaizijoje, Malyje);
  • visuomenės informavimui ir švietimui, mokslo tiriamiesiems darbams, veiklos vykdytojų ir kitų asmenų konsultavimui ir mokymui;
  • miškų atkūrimui ir įveisimui; informavimui, švietimui ir konsultavimui aktualiausiais klimato kaitos klausimais; prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių (angl. adaptation) ir klimato kaitos padarinių švelninimo (angl. mitigation) priemonių įgyvendinimui; Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos įgyvendinimo priemonių plano vykdymui; Programos lėšų administravimui ir Šiltnamio efektą sukeliančio dujų registro tvarkymo finansavimui; kitoms klimato kaitos politikos veiksmingo valdymo priemonėms.