FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAI

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. D1-949 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ (pridedama).