Mažos, vidutinės ir didelės apimties projektų aplinkosauginiai – techniniai kriterijai - aplinkos projektų valdymo agentūra

MAŽOS, VIDUTINĖS IR DIDELĖS APIMTIES PROJEKTŲ APLINKOSAUGINIAI – TECHNINIAI KRITERIJAI

MAŽOS, VIDUTINĖS IR DIDELĖS APIMTIES PROJEKTŲ APLINKOSAUGINIAI TECHNINIAI KRITERIJAI PARAIŠKAS ATRENKANT TĘSTINIU BŪDU

Eil. Nr. Kriterijaus pavadinimas Kriterijaus paaiškinimas
1. Projektas atitinka aplinkos ministro įsakymu, kuriuo tvirtinamos Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo metinės sąmatos, nustatytas finansavimo kryptis Projektas turi atitikti metinėje sąmatoje nustatytą projektų finansavimo kryptį
2 Projektas atitinka nors vieną aplinkos ministro įsakymu, kuriuo tvirtinamos tinkamų projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo metinės sąmatos finansavimo kryptis, nustatytą išlaidų kategoriją Paraiškoje pateiktos projekto išlaidos turi atitikti tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimus
3 Projekte siūloma įdiegti įranga atitinka technines savybes, kurios yra būtinos projekto rezultatams pasiekti Vertinama pagal pateiktas sąmatas, komercinius pasiūlymus
4 Projekto numatyta įranga atitinka tokiai įrangai taikomas normas ir standartus Vertinama pagal pateiktas įrangos techninės specifikacijas, aprašymus
5. Projektų metu numatyta įdiegti įranga, įrenginiai yra nauji ir nenaudoti kituose objektuose Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją
6. Projekte siūlomi finansuoti investiciniai sprendimai yra aiškūs ir konkretūs, techniškai įgyvendinami Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją
7. Projekte yra numatytas Pareiškėjo įnašas į projekto finansavimą Numatytos paraiškoje nuosavos lėšos bendroje projekto vertėje
8. Įgyvendinus projektą bus sumažintas išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją, ar, įgyvendinus projektą, bus sumažintas išmetamų  į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis
9. Įgyvendinus projektą bus naudojamos žemės ūkio, medienos atliekos, vėjo, hidro, geoterminė ar saulės energija Taikomas atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo projektams
10. Įgyvendinus projektą bus sumažintas centralizuotos šilumos, suskystintų naftos dujų, gamtinių dujų ar kito iškastinio kuro, elektros energijos naudojimas Taikomas energijos gamybos ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams

 

MAŽOS, VIDUTINĖS IR DIDELĖS APIMTIESPROJEKTŲ APLINKOSAUGINIAI TECHNINIAI KRITERIJAI PARAIŠKAS ATRENKANT KONKURSO BŪDU

Eil. Nr. Kriterijaus pavadinimas Kriterijaus paaiškinimas Vertinimo balai

Atitikties kriterijai

1. Projektas atitinka aplinkos ministro įsakymu, kuriuo tvirtinamos Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo metinės sąmatos, nustatytas finansavimo kryptis Projektas turi atitikti metinėje sąmatoje nustatytą projektų finansavimo kryptį Neskaičiuojami
2. Projektas atitinka nors vieną aplinkos ministro įsakymu, kuriuo tvirtinamos tinkamų projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo metinės sąmatos finansavimo kryptis, nustatytą išlaidų kategoriją Paraiškoje pateiktos projekto išlaidos turi atitikti tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimus Neskaičiuojami
3. Projekte siūloma įdiegti įranga atitinka technines savybes, kurios yra būtinos projekto rezultatams pasiekti Vertinama pagal pateiktas sąmatas, komercinius pasiūlymus Neskaičiuojami
4. Projekto numatyta įranga atitinka tokiai įrangai taikomas normas ir standartus Vertinama pagal pateiktas įrangos techninės specifikacijas, aprašymus Neskaičiuojami
5. Projektų metu numatyta įdiegti įranga, įrenginiai yra nauji ir nenaudoti kituose objektuose Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją Neskaičiuojami
6 Projekte siūlomi finansuoti investiciniai sprendimai yra aiškūs ir konkretūs, techniškai įgyvendinami Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją Neskaičiuojami
7. Projekte yra numatytas Pareiškėjo įnašas į projekto finansavimą Numatytos paraiškoje nuosavos lėšos bendroje projekto vertėje Neskaičiuojami
8. Įgyvendinus projektą bus sumažintas išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją, ar, įgyvendinus projektą, bus sumažintas išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Neskaičiuojami

Projekto naudingumo kriterijai

9. Pareiškėjo įnašas į projekto finansavimą. Pirmenybė bus teikiama didesniam nei 20 proc. prisidėjimui prie projekto tinkamų išlaidų finansavimo. 1. Jei pareiškėjas prašo 40 % arba mažiau maksimalaus skiriamos subsidijos dydžio, skiriama 10 balų;

2. jei pareiškėjas prašo nuo 60 % iki 40 % maksimalaus skiriamos subsidijos dydžio, skiriami 5 balai;

3. Jei pareiškėjas prašo nuo 80 % iki 60 % maksimalaus skiriamos subsidijos dydžio, skiriami 3 balai.

10. Įgyvendinus projektą bus naudojamos žemės ūkio, medienos atliekos, vėjo, hidro, geoterminė ar saulės energija Vertinime dominuojantis diegiamos technologijos energijos išteklius laikomas tas, kurio dalis pirminės energijos balanse yra ne mažesnė kaip 70 proc. 1. Jei įgyvendinus projektą bus naudojamos žemės ūkio atliekos, skiriami 3 balai;

2. Jei įgyvendinus projektą bus naudojamos medienos atliekos, skiriami 2 balai;

3. Jei įgyvendinus projektą bus naudojama vėjo, hidro, geoterminė ar saulės energija, skiriamas 1 balas.

11. Įgyvendinus projektą bus sumažintas centralizuotos šilumos, suskystintų naftos dujų, gamtinių dujų ar kito iškastinio kuro, elektros energijos naudojimas 1. Jei įgyvendinus projektą bus sumažintas CŠT šilumos vartojimas, skiriamas 1 balas;

2. Jei įgyvendinus projektą bus sumažintas suskystintos naftos dujų ar gamtinių dujų vartojimas, skiriami 2 balai;

3. Jei įgyvendinus projektą bus sumažintas kito iškastinio kuro ar elektros energijos vartojimas, skiriami 3 balai.

12. Projektai, kuriuose numatoma įdiegti biokuro katilus, pritaikytus kūrenti miško kirtimo atliekas Papildomi balai yra skiriami tiems projektams, kuriuose numatomas diegti biokuro katilas, galintis kūrenti ir miško kirtimo atliekas Skiriami 3 balai.
13. Projektai, kuriuos įgyvendinus bus efektyviau sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Balai apskaičiuojami remiantis formule:

 

 

Ei  = (Ri / Rmax)×10

Kur:

Ei – vertinamo projekto aplinkosauginio efekto balai;

Ri – vertinamo projekto aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, kg/Lt;

Rmax – didžiausia visuose projektuose nustatyta aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, kg/Lt.