Reikalavimai projektų viešinimui - aplinkos projektų valdymo agentūra

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ VIEŠINIMUI

➡️ Kiekvienas pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, finansuojamą Klimato kaitos programos lėšomis, išskyrus fizinius asmenis gaunančius kompensacines išmokas, privalo pažymėti įsigytą materialųjį turtą ir (ar) viešinti suteiktą paramą;

➡️ Pareiškėjai, įgyvendinę mažos apimties projektus, privalo lipduku (priedas Nr. 14) pažymėti Klimato kaitos programos lėšomis įsigytą pagrindinį materialųjį turtą, nurodant, kad materialusis turtas įsigytas panaudojant Programos lėšas;

➡️ Pareiškėjai, įgyvendinę vidutinės ir didelės apimties projektus, privalo papildomai įrengti informacinę lentą (priedas Nr. 15);

➡️ Paramos gavėjas lentą įrengia gerai matomoje vietoje pastato išorėje ar kitoje gerai matomoje vietoje;

➡️ Rekomenduojamas informacinės lentos dydis 800x600 mm;

➡️ Paramos gavėjas privalo prisiimti atsakomybę už viešinimo priemonių turinį ir užtikrinti jų kokybę;

➡️ Viešinimo priemonės turi būti tinkamos kokybės ir atlikti informacinę funkciją per visą penkerių metų laikotarpį nuo finansavimo sutarties įsigaliojimo dienos;

➡️ Paramos gavėjas, įgyvendinęs projektą, su mokėjimo prašymu privalo pateikti informaciją apie įvykdytus reikalavimus projekto žymėjimui ir viešinimui.

SVARBU:

➡️Įrangos žymėjimo ženklo aprašymas.

➡️ AM logotipas.

➡️ APVA logotipas.