LR aplinkos ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-563 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rasite čia).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-492 „Dėl Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rasite čia).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. Nr. D1-471 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės fiziniams asmenims „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rasite čia).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. D1-366 „Dėl klimato kaitos programos priemonės „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ (rasite čia).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. D1-365 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašo patvirtinimo (rasite čia).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. Nr. D1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-269 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (rasite čia).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rasite čia).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. D1-291 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-175 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (rasite čia).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-615 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo (rasite čia).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. D1-536 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ (rasite čia).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. D1-309 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo (rasite čia).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. D1-270 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo (rasite čia).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. D1-664 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 "Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo" (rasite čia.)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-560 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ (rasite čia.)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymas  Nr. D1-463 "Dėl mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo" (rasite čia.)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rasite čia.)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" (rasite čia.)

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas (rasite čia.