Apie programą

Pagrindiniai šios programos įplaukų šaltiniai yra Lietuvos mokesčio už aplinkos teršimą nustatyta tvarka ūkio subjektų sumokėtų už aplinkos teršimą mokesčių lėšos. Į šią programą patenka 30 proc. visų ūkio subjektų sumokamų mokesčio už aplinkos (oro bei vandens)  teršimą lėšų (likusios 70 proc. lėšų mokamos į savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programas (fondus). Lėšos naudojamos pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 437 sąlygas:

  • paramos gavėjai – visi juridiniai asmenys, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  • gali būti finansuojami tik investiciniai projektai, susiję su technologinės įrangos (vandens, oro valymu) įsigijimu, leisiančios ūkio subjektams sumažinti neigiamą poveikį (taršą) aplinkai;
  • paraiškų priėmimo bei vertinimo būdai - konkursinis arba tęstinis (nurodoma LR aplinkos ministro įsakyme kasmet tvirtinant programų lėšų naudojimo finansavimo kryptyse);
  • vieno investicinio projekto įgyvendinimui parama negali viršyti 200 tūkst. Eur;
  • atsižvelgiama į Valstybės pagalbos de minimis reikalavimus;
  • subsidija negali viršyti 70 proc. tinkamų išlaidų;
  • projekto tikslas bei planuojami aplinkos (vandenų ir oro taršos mažinimo) apsaugos rodikliai turi būti susiję su esamos aplinkos taršos mažinimu;
  • subsidija išmokama per 2 kartus (60 proc. įgyvendinus projektą ir 40 proc. - po 12 mėn. Pareiškėjui pasiekus planuotus aplinkos apsaugos rodiklius) kompensavimo būdu po to kai pareiškėjas pilnai įgyvendina projektą;
  • nefinansuojami projektai, susiję su gamybos arba kitos veiklos plėtra ir projektai, kurie finansuojami arba yra tinkami finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis.