GAUTOS PARAIŠKOS

2021 m. 

Informaciją apie gautas paraiškas pagal 2021 m. rugpjūčio 2 d. kvietimą „Projektai, susiję su nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje),  iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje“, finansuojamą LAAIF programos lėšomis, rasite ČIA. 

Informaciją apie gautas paraiškas pagal 2021 m. gegužės 28 d. kvietimą „Projektai, susiję su technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimu“, finansuojamą LAAIF programos lėšomis, rasite ČIA. 

Informaciją apie gautas paraiškas pagal 2021 m. gegužės 28 d. kvietimą „Prevenciniai projektai, susiję su technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimu arba optimizavimu“, finansuojamą LAAIF programos lėšomis, rasite ČIA. 

Informaciją apie gautas paraiškas pagal 2021 m. sausio 21 d. kvietimą „Projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu“, finansuojamą LAAIF programos lėšomis, rasite ČIA. Informaciją apie gautas paraiškas pagal 2021 m. sausio 21 d. kvietimą „Projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu“, finansuojamą LAAIF programos lėšomis, rasite ČIA. 

2020 m. 

Informaciją apie gautas paraiškas pagal 2020 m. lapkričio 27 d. kvietimą (kuris buvo patikslintas 2021 m. vasario 1 d.)  aplinkos oro taršos mažinimo projektams, finansuojamiems LAAIF programos lėšomis, rasite ČIA.

Informaciją apie gautas paraiškas pagal 2020 m. gegužės 18 d. kvietimą vandenų apsaugos projektams, finansuojamiems LAAIF programos lėšomis, rasite ČIA.

Informaciją apie gautas paraiškas pagal 2020 m. birželio 2 d. kvietimą Aplinkos oro apsaugos projektams, finansuojamiems LAAIF programos lėšomis, rasite ČIA.

2019 m.

Informaciją apie gautas paraiškas pagal 2019 m. rugsėjo 17 d. kvietimą vandenų ir oro apsaugos projektams, finansuojamiems LAAIF programos lėšomis, rasite ČIA.

Informaciją apie 2018 m. - 2019 m. gautas paraiškas pagal 2018 m. lapkričio 19 d. kvietimą aplinkos oro apsaugos projektams, finansuojamiems LAAIF programos lėšomis, rasite ČIA.