NETIESIOGINIO POVEIKIO VERTINIMO METODIKA

Sumažėjus arba padidėjus elektros arba šilumos energijos sąnaudoms, kai energija negaminama Jūsų įmonėje, reikia įvertinti  projekto netiesioginį poveikį: sąlyginį išmetamų teršalų į aplinkos orą  sumažėjimą/padidėjimą. Visuose projektuose vertinsim, kad energija gaminama, deginant gamtines dujas. Įvairaus kuro aplinkos apsaugos rodikliai (emisijų faktoriai)  Dideliems kurą deginantiems įrenginiams (DKDĮ) pateikti Lentelė 1.

Lentelė 1. Emisijų faktoriai dideliems kurą deginantiems įrenginiams (DKDĮ), deginant gamtines dujas [1]

Deginamas kuras Kaloringumas [2] CO2 [3] SO2 NOx CO LOJ Kietosios dalelės
GJ/t kg/GJ g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg
Dujos (1000 nm3) 33,49 56,90 1,00 0,01
Mazutas 39,98 78,00 20,00 5,00 0,002 0,30 1,30
Akmens anglys 25,12 95,00 16,00 4,50 0,03 0,80 1,40

 

1 MWh = 3,6 GJ

Naudotina literatūra:

[1] TRAINING MATERIAL IN FINANCIAL ENGINEERING. CLEANER PRODUCTION IN BALTIC COUNTRIES. ENSI Energy Saving International AS, The Norwegian Efficiency Group, NEFCO Nordic Environment Financial Corporation, APINI Institute of Environmental Engineering (Part 4. Environmental advantages, Table 1).

[2] Statistikos departamento prie LR vyriausybės // Kuro ir energijos balanso sudarymo metodika (Nr. DĮ-228, 2004-11-24).

[3] Komisijos Sprendimas 2007/VII/18, nustatantis šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (paskelbta dokumentu Nr. K(2007) 3416)

Įvertinimo pavyzdys:

Įdiegus projektą, sutaupoma 25,050 MWh/metus arba 90,18 GJ/metus elektros energijos.  Įvertinsime netiesioginį efektą: sąlyginį išmetamų teršalų į aplinkos orą  sumažėjimą.

Vertinsim, kad energija gaminama, deginant gamtines dujas. Įvairaus kuro aplinkos apsaugos rodikliai (emisijų faktoriai) dideliems kurą deginantiems įrenginiams (DKDĮ) pateikti 1-oje lentelėje.

Žinant gamtinių dujų kaloringumą (33,49 GJ/1000 nm3), įvertinsime nesudegintų gamtinių dujų kiekį: 90,18 x 1000 / 33,49 = 2693 nm3.

Naudojant emisijų faktorius, įvertinsime:

1) 56,9 kg CO2   – 1 GJ

x kg  – 90,18 GJ

x = 5,13 t CO2

2)   1 g NOx   – 1 nm3

x g  – 2696 nm3

x = 2,696 kg NOx

3)   0,01 g CO – 1 nm3

x g  – 2696 nm3

x = 0,027 kg CO