Kitos rekomenduojamos metodikos

Technologiniai procesaiRekomenduojama metodika
Suvirimas ir metalų pjovimasTeršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių įrenginių, normatyviniai rodikliai pagal gamybos šakas. 2 dalys. Charkovas, 1991 (Normatyvnyjie pokazatieli udielnych vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru ot osnovnych vidov tiechnologičieskogo oborudovanija priedprijatij otrasli. Charkovskij GPI. Charkov, 1991./v 2-ch čiastiach/).
DažymasPagal saugos duomenų lapus (SDL) (SDL kopijos turi būti pateikiamos kartu su taršos skaičiavimais).
Medžio apdirbimas Teršalų, išmetamų į atmosferą iš statybos pramonės įmonių, skaičiavimo metodiniai nurodymai (Mietodičieskijie ukazanija po rasčiotu valovych vybrosov vriednych vieščiestv v atmosfieru priedprijatijami ministerstva strojitielstva SSSR). III dalis. Medžio perdirbimo įmonės. Maskva, 1985 (Čiast III. Dierievoobrabatyvajuščijie priedprijatija. Moskva, 1985).
Kuro deginimasĮvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo metodikų rinkinys. Leningradas, 1986 (Sbornik mietodik po rasčiotu vybrosov v atmosfieru zagriazniajuščych vieščiestv različnymi proizvodstvami. Goskomgidromiet. Lieningrad, 1986):
1. Teršalų, išmetamų į atmosferą iš katilų, esančių šiluminėse elektrinėse, kiekio skaičiavimas (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv ot kotlov tieplovych elektrostancij);
2. Teršalų, išmetamų į atmosferą, deginant kurą katiluose, kurių našumas iki 30t/h, kiekio skaičiavimas. (Rasčiot vybrosov zagriazniajuščych vieščiestv pri sžiganiji topliva v kotlach proizvoditielnostju do 30 t/č).
Birių produktų krova ir saugojimasEuropos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos naujausia redakcija (anglų kalba – The latest published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook), paskelbta Europos aplinkos agentūros interneto svetainėje“;

 

Kitų, neįtrauktų į aukščiau išvardintus, technologinių procesų metų į atmosferą išmetamų teršalų kiekių skaičiavimai turi būti atliekami vadovaujantis metodikomis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekių nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.92738/EZEABtWSeI)