Privalomi su paraiška pateikti dokumentai - aplinkos projektų valdymo agentūra

PRIVALOMI SU PARAIŠKA PATEIKTI DOKUMENTAI

PRIE PARAIŠKOS PARAMAI GAUTI PAGAL LAAIF PROGRAMĄ PRIVALOMŲ PATEIKTI DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 1. Įgaliojimas pasirašyti Paraišką LAAIF programos lėšomis finansuojamam projektui (toliau – Paraiška) (jei paraiška ir deklaracija pasirašyti ne pareiškėjo vadovo).
 2. Pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, išduota Valstybinės mokesčių inspekcijos ne anksčiau nei prieš 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, turi būti pridėti dokumentai, patvirtinantys mokesčių atidėjimą ar jų kopijos.
 3. Sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą lėšų sumą, ir informacija apie lėšų šaltinį (pareiškėjo lėšos, kredito įstaigos pažyma, preliminarus sprendimas ar sutartis apie suteikiamą paskolą (jeigu trūksta savų lėšų)).
 4. Viešųjų pirkimų procedūrų dokumentai:
 5. tais atvejais, kai pirkimų procedūros yra pradėtos arba užbaigtos, turi būti pateikiami:

dokumentai, įrodantys, kad investicinio projekto įrangos, paslaugų ar darbų tiekėjai pasirinkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu arba LR aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pirkimų skelbimas, pirkimo sąlygos (kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams, įrangos ar medžiagų techninės specifikacijos, pasiūlymo forma ir kt.), pirkėjų apklausos dokumentai, rangovų ar tiekėjų pasiūlymai, rangovų ar tiekėjų pasirinkimo protokolai, sutartys su rangovais ir/ar tiekėjais ir sutartis pagrindžiančios sąmatos).

 1. tais atvejais, kai nėra užbaigtos pirkimų procedūros, turi būti pateikti:
 • dokumentai, pagrindžiantys planuojamos įsigyti įrangos, paslaugų ar darbų kainą (sąmata,  pareiškėjo paaiškinimas ir ne mažiau kaip 3 tiekėjų kainų apklausos raštai bei tiekėjų rašytiniai pasiūlymai tiekti ir/ar sumontuoti bei suderinti įrangą arba kiti dokumentai, parodantys įrangos ir/ar darbų rinkos kainas).
 • pirkimų planas, kuriame turi būti aprašomas (pateikiant vykdomų procedūrų pradžios bei pabaigos ir pateikimo LAAIF datas) įrangos įsigijimo ir su jos montavimu bei paleidimu, derinimu susijusių paslaugų ir darbų pirkimo būdas, techninių specifikacijų bei kitų pirkimų sąlygų parengimas, pirkimų skelbimo paskelbimas, arba tiekėjų apklausos rangovų ar tiekėjų pasiūlymų gavimas, rangovų ar tiekėjų pasiūlymų vertinimas bei sutarčių su rangovais ir/ar tiekėjais pasirašymas.
 1. Pareiškėjo paskutinių 2 metų patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentai (metinės pelno (nuostolio) ataskaitos bei balanso ataskaitos ).
 2. Vykdomos veiklos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo arba Taršos leidimo (toliau – Leidimas) ir planuojamos veiklos Leidimo (jei jis yra gautas) su priedais kopijos, jei pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ arba pagal 2014 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ toks Leidimas yra būtinas, arba Pareiškėjo pasirašytas raštas, kuriame paaiškinama (nurodant teisės aktus ir priežastis), kad toks Leidimas neprivalomas. Jeigu Leidimas projektu planuojamai veiklai yra privalomas, tačiau nėra gautas/pakeistas, Leidimo pateikimo terminai nurodomi prie paraiškos pridedamame pareiškėjo rašte ir pirkimo plane (jei taikoma).
 3. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir atsakingos institucijos sprendimas dėl veiklos galimumo, arba atrankos išvada, kad teikiamam aplinkos apsaugos investiciniam projektui poveikio aplinkai vertinimas nereikalingas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, arba pareiškėjo pasirašytas raštas, kuriame paaiškinama (nurodant teisės aktus), kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimas arba jo atranka neprivalomi.
 4. Taršos emisijų/atliekų kiekių skaičiavimas iki Projekto įgyvendinimo ir/ar juos pagrindžiantys dokumentai (laboratorinių tyrimų/matavimų protokolai, inventorizacijos atskaita arba kt.).
 5. Taršos emisijų kiekių skaičiavimas po Projekto įgyvendinimo.
 6. Principinės technologinės schemos iki ir po Projekto įgyvendinimo, išskiriant (pažymint) visus diegiamos įrangos komponentus (pvz.: valymo įrenginys ar atskiros jo grandys, valdymo skydas, kiti priklausiniai), tiesiogiai susijusius su projektu.
 7. Techninis projektas, pasirašytas Statytojo (užsakovo) bei projekto vadovo. Jeigu techninio projekto rengti neprivaloma, pateikiamas tai paaiškinantis (nurodant teisės aktus, priežastis) pareiškėjo raštas. Jeigu techninis projektas planuojamas rengti pagal Rangos sutartį kartu su statybos darbais ir jų pirkimas nėra pradėtas arba baigtas, techninio projekto parengimo terminai nurodomi prie paraiškos pridedamame pareiškėjo rašte ir pirkimo plane (jei taikoma).
 8. Atsižvelgiant į projekto kryptį (vandenų apsauga ar aplinkos oro apsauga) praėjusių metų nuotekų tvarkymo, aplinkos oro apsaugos, atliekų susidarymo bei tvarkymo metinės ataskaitos arba pareiškėjo pasirašytas raštas, kuriame paaiškinama (nurodant teisės aktus ir priežastis), kad taršos apskaitos metinės ataskaitos neprivalomos.
 9. Sutarčių, ketinimo protokolų ar kitų dokumentų, pagrindžiančių numatomą sutvarkyti atliekų kiekį, jei jų tvarkymo veiklą vykdys kitas juridinis asmuo, kopijos (jei taikoma).
 10. Praėjusių metų ataskaita apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (forma FRO 438, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. VA-54) (su Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtinimu apie ataskaitos gavimą). Jei ataskaita neprivaloma teikti, pateikiamas Pareiškėjo pasirašytas raštas, kuriame paaiškinama, kad tokia ataskaita neprivaloma.
 11. Pareiškėjo raštas, kuriame pateikiama informacija ar per paskutinius 5 metus investicinis projektas (arba jo dalis) buvo finansuotas iš kitų paramos programų ar valstybės/savivaldybės biudžeto lėšų.
 12. Kiti dokumentai galintys pagrįsti pareiškėjui skiriamus balus pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų vertinimo metodikos 1-4 priedus.

 

Pastabos:

 1. Jeigu prieduose pateikti ne originalūs dokumentai, o jų kopijos, jos turi būti teikiamos su kopijos tikrumo žyma, t. y. turi atitikti Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229) 53-55 punktus.
 2. Dėl galimo didelės apimties taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba Taršos leidimas gali būti pateikiamas įrašytas į elektroninę laikmeną.
 3. Kai privalomi dokumentai negali būti pateikti kartu su paraiška, pareiškėjas raštu turi nurodyti planuojamą šių dokumentų pateikimo datą.