Privalomi su paraiška pateikti dokumentai - aplinkos projektų valdymo agentūra

PRIVALOMI SU PARAIŠKA PATEIKTI DOKUMENTAI

Atnaujinta 2019-09-11

SU PARAIŠKA PARAMAI GAUTI PAGAL LAAIF PROGRAMĄ TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 1. Įgaliojimaspasirašyti paraišką  (jei paraiška ir deklaracija pasirašyti ne pareiškėjo vadovo).
 2. Sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą lėšų sumą, ir informacija apie lėšų šaltinį(pareiškėjo banko sąskaitos išrašas apie turimas pareiškėjo lėšas (viso projekto vertė be PVM), kredito įstaigos pažyma, preliminarus sprendimas ar sutartis apie suteikiamą paskolą.
 3. Viešųjų pirkimų procedūrų dokumentai arba prisijungimas prie CVPIS (jei pirkimas vykdomas per CVPIS), iš kurių galima įsitikinti perkamų - įrangos, paslaugų bei darbų - atitikimu viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams[1]:

3.1.    tais atvejais, kai pirkimų procedūros yra  užbaigtospateikiami:

 • pirkimų skelbimas, pirkimo sąlygos (kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams, įrangos ar medžiagų techninės specifikacijos, pasiūlymo forma ir kt.), apklausos dokumentai, rangovų ar tiekėjų pasiūlymai, rangovų ar tiekėjų pasirinkimo protokolai, pirkimų sutartys ir sutartis pagrindžiančios sąmatos;

3.2.    tais atvejais, kai nėra užbaigtos pirkimų procedūros, pateikiami:

 • pirkimo vertę pagrindžiantys dokumentai, kaip nustatyta išnašoje (1) paminėtuose teisės aktuose;
 • pirkimų planas[2].
 1. Patvirtinti finansinės atskaitomybės dokumentai (paskutinių 2 metų metinės pelno (nuostolio) ataskaitos bei balanso ataskaitos ).
 2. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba Taršos leidimassu priedais skaitmeninėje laikmenoje, arba paaiškinimas (nurodant teisės aktus ir priežastis), kad leidimai neprivalomi. Jeigu leidimas projektu planuojamai veiklai yra privalomas, tačiau nėra gautas/pakeistas, nurodomi leidimo pateikimo terminai.
 3. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita arba atranka ir atsakingos institucijos sprendimas/išvada arba pareiškėjo paaiškinimas (nurodant teisės aktus ir priežastis ), kad paminėti dokumentai neprivalomi.
 4. Taršos emisijų/atliekų kiekių skaičiavimas iki Projekto įgyvendinimo per paskutinius praėjusius kalendorinius metus ir/ar juos pagrindžiantys dokumentai (laboratorinių tyrimų/matavimų protokolai, inventorizacijos atskaita arba kt.).
 5. Taršos emisijų/atliekų kiekių skaičiavimas po Projekto įgyvendinimo.
 6. Principinės technologinės schemos iki ir po Projekto įgyvendinimo, išskiriant (pažymint) visus diegiamos įrangos komponentus (pvz.: valymo įrenginys ar atskiros jo grandys, valdymo skydas, kiti priklausiniai), tiesiogiai susijusius su projektu. Vandenų apsaugos krypties projektų informacija turi būti suvesta į GIS APVA (jeigu yra tokia galimybė). Nesant galimybės suvesti informaciją į GIS APVA, turi būti pateikta schema (orto foto nuotraukos pagrindu), kuriame pavaizduotos planuojamų statyti nuotekų išvadų vietos.
 7. Techninis projektas, pasirašytas Statytojo (užsakovo) bei projekto vadovo, jei dokumentas privalomas bei paraiškos teikimo metu parengtas.
 8. Sutarčių, ketinimo protokolų ar kitų dokumentų, pagrindžiančių numatomą sutvarkyti atliekų kiekį, jei jų tvarkymo veiklą vykdys kitas juridinis asmuo, kopijos(jei taikoma).
 9. Praėjusių metų ataskaita apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis(forma FRO 438, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. VA-54) (su Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtinimu apie ataskaitos gavimą). Jei ataskaita neprivaloma teikti, pateikiamas Pareiškėjo pasirašytas raštas, kuriame paaiškinama, kad tokia ataskaita neprivaloma.
 10. Kiti dokumentai pagrindžiantys paraiškoje nurodytą informaciją.

Pastaba. Jeigu prieduose pateikti ne originalūs dokumentai, o jų kopijos, jos turi būti teikiamos vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229).

[1] Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas bei Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašas (2010 m. rugsėjo 14 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-762);

[2] kuriame turi būti aprašomas (pateikiant vykdomų procedūrų pradžios bei pabaigos ir pateikimo Agentūrai datas) įrangos įsigijimo ir su jos montavimu bei paleidimu, derinimu susijusių paslaugų ir darbų pirkimo būdas, techninių specifikacijų bei kitų pirkimų sąlygų parengimas, pirkimų skelbimo paskelbimas, arba tiekėjų apklausos rangovų ar tiekėjų pasiūlymų gavimas, rangovų ar tiekėjų pasiūlymų vertinimas bei sutarčių su rangovais ir/ar tiekėjais pasirašymas;


📃 ARCHYVAS