Teisės aktai

  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1001 2020 m. liepos 9 d. kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatų, susijusių su Modernizavimo fondo, skirto investicijoms į energetikos sistemų modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą tam tikrose valstybėse narėse remti, veikla, taikymo taisyklės
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=LT

 

  • 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB tekstas svarbus EEE.

             https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0087&from=LT

 

 

 

  • Lietuvos Respublikos aplinkos ir energetikos ministrų 2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. D1-477/1-187 įsakymas „Dėl Modernizavimo fondo nacionalinių finansavimo krypčių 2021–2022 metams patvirtinimo“

             https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81523ae0058211ec9f09e7df20500045