Informacija apie metinių emisijų patvirtinimą ir atl atsisakymą - aplinkos projektų valdymo agentūra

INFORMACIJA APIE METINIŲ EMISIJŲ PATVIRTINIMĄ IR ATL ATSISAKYMĄ

Informacija apie metinių emisijų patvirtinimą ir apyvartinių taršos leidimų  (toliau- ALT) atsisakymą
Iki kiekvienų metų kovo 31 d. kiekvienas veiklos vykdytojo sąskaitos turėtojas įveda praėjusių metų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio duomenis Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre (toliau- Sąjungos ŠESD registras). Sąskaitos turėtojui dėl objektyvių priežasčių laiku duomenų įvesti negalint pačiam, juos taip pat gali įvesti ir nacionalinis administratorius arba tikrintojas, gavęs rašytinį sąskaitos turėtojo prašymą.

Veiklos vykdytojo ar orlaivių naudotojo paskirtas tikrintojas iki kiekvienų metų kovo 31 d. Sąjungos ŠESD registre patikrina ir tam skirtoje Sąjungos ŠESD registro vietoje pažymėdamas patvirtina, kad sąskaitų turėtojo Sąjungos ŠESD registre įvestas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra teisingas.

Nepateikus patikrinto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio veiklos vykdytojo sąskaita, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 389/2013 28 straipsnio 2 dalies nuostatomis, gali būti užblokuota.

Iki kiekvienų metų balandžio 30 d. kiekvienas veiklos vykdytojo, eksploatuojančio stacionarius įrenginius, sąskaitos turėtojas privalo atsisakyti tokio kiekio ATL, kuris atitinka jo valdomo įrenginio praėjusių metų patikrintą išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Iki kiekvienų metų balandžio 30 d. kiekvienas veiklos vykdytojo, eksploatuojančio orlaivius, sąskaitos turėtojas Sąjungos ŠESD registre privalo atsisakyti tokio kiekio aviacijos ATL, kuris atitinka praėjusių metų patikrintą išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.