Sandoriai ir jų vykdymas

Sandoriui atlikti įgaliotasis atstovas, turintis jam suteiktą prieigą prie Sąjungos registro, visų pirma turi prisijungti prie Lietuvos jurisdikcijai priklausančios Sąjungos registro sistemos dalies. Kairėje svetainės lango pusėje esančiame meniu pasirinkti „Sąskaitos“ → paspausti ant ekrano lange matomo reikiamos įmonės sąskaitos Nr. „EU-...“/ „LT-...“ → užeiti į kortelę pavadinimu „ATL ir vienetai“ → paspausti „Siūlyti sandorį“ pasirenkant norimą atlikti sandorio rūšį.

 

 

SANDORIŲ RŪŠYS

 

PASIRINKITE JUS DOMINANČIĄ SANDORIO RŪŠĮ:

 

Kokius vienetus galima naudoti šio sandorio metu?

    • ATL tipo vienetai: ATL, AATL, Šveicarijos ATL, Šveicarijos AATL

 

Kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. veiklos vykdytojas ir orlaivių naudotojas privalo atsiskaityti už ankstesnių metų išmestą ŠESD kiekį tam tikslui panaudodamas sąskaitoje turimus taršos vienetus. Atsisakomas ATL arba AATL kiekis turi būti ne mažesnis už tikrintojo patvirtintą išmetamųjų teršalų kiekį.

Daugiau apie ATL sandorį ir jo įvykdymo eigą Žr. ATL atsisakymas

Pagal pirminius nustatymus, ATL atsisakymo sandoriui įvykdyti reikalingi 2 įgaliotieji atstovai: pirmasis atstovas su jam deleguotomis teisėmis inicijuoti sandorį („iniciatorius“ arba “iniciatorius/ tvirtintojas”), antrasis – su deleguotomis teisėmis jį patvirtinti („tvirtintojas“  arba “iniciatorius/ tvirtintojas”).

Visgi, sąskaitos turėtojas gali NA pateikti prašymą  panaikinti 4 akių principo taikymą ir sandorį vykdyti be antrojo įgaliotojo atstovo patvirtinimo. Tokiu atveju privalu turėti įgaliotąjį atstovą su jam deleguotomis teisėmis „iniciatorius“ arba “iniciatorius/ tvirtintojas”.

Veiklos vykdytojai ir orlaivių naudotojai atsisakymo sandorio metu taipogi gali naudoti paprastuosius Šveicarijos ATL/ Šveicarijos AATL. Už 2021 m. ir vėlesnių metų emisijas veiklos vykdytojai galės naudoti AATL atsiskaitymui. Orlaivių naudotojų teisė atsisakyti paprastųjų ATL ir/arba AATL 4-ajame ES ATLPS laikotarpyje išliks nepasikeitusi.

Kokius vienetus galima naudoti?

 ATL pašalinimo sandoris

    • ATL tipo vienetai: ATL, AATL, Šveicarijos ATL, Šveicarijos AATL

 

Savanoriško Kioto vienetų panaikinimo sandoris

    • Kioto tipo vienetai: NNV, TŠV, TMV, PTMV, lPTMV, LPTMV

 

Sąskaitos turėtojai gali savanoriškai panaikinti išmetamųjų teršalų vienetus, juos pašalindami arba savanoriškai panaikindami Kioto vienetus sąskaitoje. Atlikus šį veiksmą vienetai negrįžtamai pašalinami iš registro sistemos ir daugiau negali būti naudojami ar perkeliami į kitą sąskaitą.

 

SANDORIŲ VYKDYMAS

 

Pagal pirminius nustatymus, šiems sandoriams atlikti taikomas  4 akių principas, t. y. sandoris inicijuojamas įgaliotojo atstovo, turinčio inicijavimo teises („iniciatorius“ arba “iniciatorius/ tvirtintojas”), o patvirtinamas įgaliotojo atstovo, turinčio tvirtintojo teises („tvirtintojas“  arba “iniciatorius/ tvirtintojas”).

 

Visgi, sąskaitos turėtojas gali atsisakyti 4 akių principo taikymo ir šių tipų sandorius vykdyti be antrojo įgaliotojo atstovo patvirtinimo, NA pateikdamas prašymą  panaikinti 4 akių principo taikymą. Tai reiškia, kad įgaliotasis atstovas, turintis teisę inicijuoti sandorius (arba turintis dvejopo pobūdžio “iniciatoriaus/ tvirtintojo“ teisę), galės atlikti tokį pervedimą vienas.

 

📌 Pervedimams į sąskaitas, kurios nėra įtrauktos į PSS, visada reikia antrojo įgaliotojo atstovo su jam deleguotomis teisėmis „tvirtintojas“ arba “iniciatorius/ tvirtintojas”, patvirtinimo.

 

Kas yra dvišalis sandoris?

 

Inicijuojant bet kokį ATL pervedimą Sąjungos registre reikalaujama, kad įgaliotasis atstovas nurodytų, ar tas pervedimas yra dvišalis sandoris (anglų k. bilateral transaction).

 

„Dvišalis sandoris“ - tai nebiržinė (angl. OTC) prekyba, vykdoma tarp dviejų subjektų be jokių tarpininkų. Nedvišalių sandorių pavyzdžiai yra rinkos prekybos vietoje registruoti sandoriai arba sandoriai, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis.

 

📌Pervedimai tarp skirtingų to paties sąskaitos turėtojo sąskaitų visada turėtų būti nurodomi kaip nedvišaliai.

 

4 akių principo panaikinimas ir kokia to nauda?

 

PRIVALUMAS Taršos vienetų pervedimai į sąskaitas, įtrauktas į PSS, gali būti įvykdomi be antro įgaliotojo atstovo patvirtinimo. Įgaliotasis atstovas, turintis „iniciatoriaus“ arba „iniciatoriaus/ tvirtintojo“ teises, gali atlikti pervedimą vienas.

 

  1. Pageidaujant aktyvuoti/ atšaukti 2 arba 4 akių principo taikymą, sąskaitos įgaliotasis atstovas turi inicijuoti atitinkamos sąskaitos nustatymų keitimą, naudodamasis funkcija „Atnaujinti“, prieinama tos sąskaitos PSS skiltyje.
  2. Atliktus punkte Nr. 1 nurodytą veiksmą, sąskaitos turėtojas NA turi pateikti prašymą aktyvuoti/ panaikinti atitinkamo principo taikymą konkrečios sąskaitos atveju.
  3. Pateikus tinkamai pasirašytą dokumentą, NA pakeičia techninius nustatymus nurodytoje sąskaitoje.

 

2 arba 4 akių principo taikymas gali būti keičiamas pagal poreikį neribotą kiekį kartų.

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ PATEIKIMUI

 

📌Dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiami Aplinkos projektų valdymo agentūrai elektroniniu paštu apva@apva.lt. Tik neturint techninių galimybių pateikti dokumentus šiuo būdu, dokumentai gali būti pateikiami Aplinkos projektų valdymo agentūros buveinėje arba siunčiami registruotu paštu.

 

PATIKIMŲ SĄSKAITŲ SĄRAŠAS

 

Kiekviena veiklos vykdytojo ir orlaivių naudotojo sąskaita turi jai skirtą PSS, į kurį, esant poreikiui, gali būti naujai įtraukiamos arba pašalinamos sąskaitos. Pagal pirminius nustatymus ir jei jie nebuvo pakeisti, veiklos vykdytojo / orlaivių naudotojo sąskaitų įgaliotieji atstovai negalės inicijuoti ATL pervedimų į sąskaitas, neįtrauktas į PSS.

 

📌Sąskaitai įtraukti arba ją pašalinti iš PSS visada reikalingas antrasis įgaliotasis atstovas, turintis jam deleguotą teisę „tvirtintojas“ arba “iniciatorius/ tvirtintojas“.

 

Pagal pirminius nustatymus, įprastiniai taršos vienetų pervedimai iš veiklos vykdytojo / orlaivių naudotojo sąskaitų gali būti įvykdyti tik jei sąskaita, į kurią norima pervesti vienetus, yra įtraukta į PSS. Tačiau šis nustatymas galės būti pakeistas, jei veiklos vykdytojo / orlaivių naudotojo sąskaitos turėtojas nacionaliniam administratoriui pateiks užpildytą ir tinkamai pasirašytą nustatytos formos pareiškimą (sprendimą pervesti ATL į sąskaitas, neįtrauktas į patikimų sąskaitų sąrašą).

 

📌 Visos tam pačiam veiklos vykdytojui / orlaivių naudotojui priklausančios sąskaitos yra automatiškai įtraukiamos į PSS.

 

Sąskaitos įtraukimo į PSS užduotis yra užbaigiama 13:00 val. praėjus 4 d. d. po įtraukimo patvirtinimo momento. Ši užduotis turi būti patvirtinta antrojo įgaliotojo asmens.

 

SANDORIŲ ĮVYKDYMO TERMINAI

*Netaikoma ATL atsisakymo, tarptautinių kreditų iškeitimo, panaikinimo ar ATL perviršio grąžinimo sandorių atvejais.

 

Pervedimai Sąjungos registre nevykdomi savaitgaliais ir oficialiomis švenčių, nurodytų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnio 1 dalyje, dienomis.

 

SANDORIŲ, SĄSKAITŲ ĮTRAUKIMO ĮVYKDYMAS:

UŽDUOTIES PATVIRTINIMAS

 

Pasikeitus PSS arba įgaliotajam atstovui inicijavus sandorį, kurio užbaigimui reikalingas antrojo įgaliotojo atstovo patvirtinimas, Sąjungos registro užduočių sąraše yra sukuriama užduotis, kurią turi patvirtinti įgaliotasis atstovas su jam deleguota teises „tvirtintojas“  arba “iniciatorius/ tvirtintojas”.