Kioto protokolo bį projektai - aplinkos projektų valdymo agentūra

KIOTO PROTOKOLO BĮ PROJEKTAI

Bendrai įgyvendinamų (BĮ) projektų mechanizmas – vienas iš trijų Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau- JTBKKK) Kioto protokolo numatomų mechanizmų. Vykdant šį  mechanizmą, bet kurioje į JTBKK Konvencijos 1 priedą įrašytoje šalyje, tarp kurių yra ir Lietuva, gali būti vykdomi projektai, kurie yra finansuojami kitos į tą patį Konvencijos priedą įrašytos šalies. Tokiu atveju šalyje, kurioje vykdomi projektai, sumažinamas iš atropogeninių taršos šaltinių išmetamas šiltnamio dujų kiekis arba padidinamas jų pašalinimas iš atmosferos. Investuojančioji šalis gali tiek finansuoti šių projektų vykdymą, tiek tiekti įrengimus ar perduoti technologijas. Už šias investicijas per prekybos Šiltnamio dujų apyvartiniais taršos leidimais sistemą investuojančioji šalis įsigyja taršos mažinimo vienetų (toliau-TMV) ir palengvina Kioto protokolu jai nustatytų dujų sumažinimo įsipareigojimų įvykdymą. JTBKKK Kioto protokolo bendro įgyvendinimo mechanizmo įgyvendinimo strateginės kryptys patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ir ūkio ministrų 2004m. gegužės 19d. Įsakymu Nr. D1-279/4 – 193 „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo bendro įgyvendinimo mechanizmo įgyvendinimo strateginių krypčių patvirtinimo bei tarpinstitucinių funkcijų paskirstymo įgyvendinant šį mechanizmą“ ( 92.5 kb ). 2010 m. birželio 3 d.  LR aplinkos ministras patvirtino Kioto Protokolo Bendrai Įgyvendinamų ir Švarios Plėtros projektų vykdymo tvarkos aprašą.Bendro įgyvendinimo projektų vadovas: Basrec

Projekto idėjos dokumentas: PI.

2008 m. lapkričio 4 d. Nr. D1-587 Aplinkos ministro įsakymas „Dėl šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (TMV) apskaitos ir naudojimo procedūra:

59. Registre BĮ projektai registruojami gavus iš JTBKKK įgyvendinimo nacionalinio koordinatoriaus duomenis apie BĮ projektą (Projekto identifikavimo kodą (ID) ir duomenis apie BĮ projekto dokumento tinkamumą ( anglų k. – determination arba validation)).

60. Registre privalo būti įrašyti šie BĮ projekto duomenys:

77.1. BĮ projekto pavadinimas ir identifikavimo kodas (ID);

77.2. BĮ projekte generuojamų Kioto vienetų tipas, šių vienetų konvertavimo limitas ir išankstiniai Kioto vienetai, jeigu jie buvo pervesti BĮ projekto vykdytojui;

77.3. BĮ projekto kryptis ir BĮ projekto įgyvendinimo pabaigos data.

61. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi 77 punkte nurodytus duomenis, įregistruoja projektą Registre ir atidaro BĮ projekto vykdytojui (arba jo prašymu kitam asmeniui) sąskaitą pagal reikalavimus, nustatytus juridinio asmens sąskaitos atidarymui (Nuostatų 30 p.).

62. Įsigaliojus Kioto protokolo bendro įgyvendinimo projektų vykdymo taisyklių 44–49 punktuose nurodytai BĮ projekto įgyvendinimo tikrinimo ataskaitai ir ją paskelbus JTBKKK tinklalapyje, išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (TMV) skaičius, atitinkantis ataskaitoje patvirtintą BĮ projektu generuotą teršalų sumažinimo kiekį, gali būti pervestas į BĮ projekto vykdytojo (arba jo prašymu, kito asmens vardu atidarytą) sąskaitą. BĮ projekto vykdytojas privalo informuoti Registro tvarkymo įstaigą apie kiekvieną išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (TMV), esančių jo sąskaitoje, perleidimą.

63. Įgyvendinant BĮ projektus, tiesiogiai mažinančius išmetamų teršalų kiekį į prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą patenkančiuose įrenginiuose, veiklos vykdytojas gali gauti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (TMV) su sąlyga, jog įrenginio veiklos vykdytojas savo įrenginio sąskaitoje Registre panaikina tokį pat ATL skaičių, pagal 2006 m. lapkričio 13 d. Komisijos sprendimą (EB) Nr.2006/780 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo dvigubo skaičiavimo pagal Bendrijos emisijų leidimų sistemą vengimo, skirtas projekto veiklai pagal Kioto protokolą vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB (OL 2006 L 316, p. 12).

64. Įgyvendinant BĮ projektus, netiesiogiai mažinančius išmetamų teršalų kiekį į prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais sistemą patenkančiuose įrenginiuose, naudojami Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008–2012 metams plane nurodyti Bendro įgyvendinimo projektų rezervo ATL. Šiuo atveju išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus (TMV) į BĮ projekto vykdytojo (arba jo prašymu kito asmens vardu atidarytą) sąskaitą Registre Registro tvarkymo įstaiga gali pervesti tik po to, kai tokį pat ATL skaičių iš Bendro įgyvendinimo projektų rezervo paverčia nustatytosios normos vienetais (NNV) ir apie tai praneša Europos Komisijai.

65. Įgyvendinant BĮ projektus, mažinančius išmetamų teršalų kiekį ir nesusijusius su ATL prekyba, naudojami Registre užregistruoti nustatytosios normos vienetai (NNV), kurių skaičius atitinka pagal Komisijos sprendimą Nr. 2006/944/EB Europos bendrijai ir kiekvienai valstybei narei, vadovaujantis Tarybos sprendimu 2002/358/EB, nustatantį atitinkamus išmetamų teršalų kiekius pagal Kioto protokolą (OL 2006 L 358, p. 87) Lietuvai nustatytą išmetamų teršalų kiekį. Šiuo atveju išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus (TMV) į BĮ projekto vykdytojo (arba jo prašymu kito asmens vardu atidarytą) sąskaitą Registro tvarkymo įstaiga gali pervesti tik po to, kai tokį pat nustatytosios normos vienetų (NNV) skaičių paverčia išmetamųjų teršalų mažinimo vienetais (TMV) ir apie tai praneša Europos Komisijai.