Sąskaitos atstovų skyrimo tvarka - aplinkos projektų valdymo agentūra

SĄSKAITOS ATSTOVŲ SKYRIMO TVARKA

Sandoriams inicijuoti ir kitiems veiksmams atlikti sąskaitos turėtojo vardu paskiriami įgaliotieji atstovai ir papildomi įgaliotieji atstovai.

Kiekvienai sąskaitai, išskyrus tikrintojo sąskaitas, paskiriami mažiausiai du įgaliotieji atstovai. Tikrintojo sąskaitai paskiriamas bent vienas įgaliotasis atstovas.

Visų rūšių sąskaitų įgaliotaisiais ir papildomais įgaliotaisiais atstovais gali būti vyresni nei 18 metų fiziniai asmenys, tačiau bent vieno iš įgaliotųjų atstovų, išskyrus tikrintojo sąskaitas, nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti Lietuvos Respublikoje.

Sąskaitos turėtojui siekiant paskirti įgaliotąjį atstovą arba papildomą įgaliotąjį atstovą Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikiami šie dokumentai:
•    užpildytas nustatytos formos prašymas (5 priedas). Ši forma nepildoma sąskaitos atidarymo atveju;
•    dokumento, patvirtinančio paskiriamo sąskaitos įgaliotojo atstovo arba papildomo įgaliotojo atstovo tapatybę, kopija (asmens tapatybės kortelė, išduota valstybės, kuri yra Europos ekonominės erdvės arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė, arba pasas);
•    sąskaitos turėtojo pasirašyta deklaracija, kurioje nurodyta, kad jis nori paskirti tam tikrą asmenį įgaliotuoju atstovu arba papildomu įgaliotuoju atstovu, ir patvirtinta, kad įgaliotasis atstovas turi teisę inicijuoti arba kad papildomas įgaliotasis atstovas turi teisę patvirtinti sandorius sąskaitos turėtojo vardu, taip pat nurodant bet kokius šios teisės apribojimus;
•    dokumentas, patvirtinantis kiekvieno paskiriamo įgaliotojo atstovo arba papildomo įgaliotojo atstovo nuolatinės gyvenamosios vietos adresą;
•    pažyma apie paskiriamo sąskaitos įgaliotojo atstovo arba papildomo įgaliotojo atstovo teistumą;
•    kiti Reglamento (ES) Nr. 389/2013 VIII priede nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai.

Patvirtintam ir registracijos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre (toliau - Sąjungos ŠESD registras) procedūras atlikusiam įgaliotajam atstovui arba papildomam įgaliotajam atstovui, Sąjungos ŠESD registre suteikiamas vienkartinis prieigos kodas, kurį suvedęs Sąjungos registro sistemoje, vartotojas įgauna teisę matyti sąskaitas, kurių įgaliotuoju atstovu arba papildomu įgaliotuoju atstovu jis paskirtas. Vienkartinis prieigos kodas įgaliotajam atstovui arba papildomam įgaliotajam atstovui išsiunčiamas prašyme nurodytu elektroniniu paštu numeriu arba perduodamas atvykus į Aplinkos projektų valdymo agentūrą.

Asmenys, būdami įgaliotaisiais atstovais arba papildomais įgaliotaisiais atstovais, neturi teisės atskleisti sąskaitos turėtojo konfidencialios informacijos, išskyrus informaciją, kuri yra ar buvo pateikta viešai. Už šios informacijos konfidencialumo išsaugojimą, skirdamas ar pakeisdamas įgaliotąjį atstovą arba papildomą įgaliotąjį atstovą, yra atsakingas sąskaitos turėtojas. Konfidencialia informacija yra laikoma Reglamento (ES) Nr. 389/2013 110 straipsnyje nurodyta informacija