NAUJIENOS

2021-08-30 Nemokami apyvartiniai taršos leidimai įmonėms bus paskirstyti po peržiūros

Per artimiausius mėnesius, tikėtina, spalį, šalies įmonėms, dalyvaujančioms ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje, bus paskirstyti nemokami ATL 2021-2025 m. laikotarpiui. Juos planuojama paskirstyti 66 įmonėms.

Šiuo metu Aplinkos apsaugos agentūra vertina šių įmonių pateiktus naujausius duomenis, pagal kuriuos bus peržiūrėtas preliminarus nemokamų ATL paskirstymas. Pasiūlytas kvotas turės patvirtinti Europos Komisija. Nuo jos sprendimo datos priklausys, kada Lietuvoje bus paskirstyti nemokami ATL.

Pirminis nemokamų ATL paskirstymas yra koreguojamas, nes jis buvo atliktas pagal įmonių paraiškas, pateiktas iki 2019 m. birželio 30 d., o nuo to laiko galėjo pasikeisti jų veiklos apimtys.

ES ATL prekybos sistemoje 2013-2020 m. dalyvavo arti 90 Lietuvos  įmonių. Joms skirtų nemokamų ATL paskirstymo lentelę galima rasti Aplinkos ministerijos tinklapio rubrikos „Klimato kaita“ porubrikėje „ES ATL prekybos sistema ir JTBKKK lankstieji mechanizmai“.

Prekyba taršos leidimais – pagrindinė ES klimato kaitos politikos priemonė ŠESD išmetimui reguliuoti. Šios prekybos sistema veikia visose ES valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine. Ji šiuo metu apima daugiau nei 11 tūkst. ŠESD išmetančių įrenginių.

Kiekvienam įrenginiui išduodamų ATL skaičius kasmet tolygiai mažėja. Nustatyta, kad nuo 2030 m. nemokamai skiriamų ATL apskritai turi nebelikti. Dėl palaipsniui mažėjančio nemokamų ATL kiekio veiklos vykdytojai turi investuoti į technologijas, mažinančias į atmosferą išmetamą ŠESD kiekį.

AM inf. 

2021-05-13 Š. m. balandžio 30 d. buvo paskutinė diena, iki kurios ES ATL prekybos sistemoje dalyvaujantys veiklos vykdytojai ir orlaivių naudotojai privalėjo teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaityti už praėjusių kalendorinių metų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, deklaruojant išmestų teršalų duomenis už 2020 m. ir atsisakant atitinkamo kiekio ATL.

Informuojame, kad prievolės laiku atsiskaityti už taršą šiemet neįvykdė: AB „Naujasis Kalcitas“, BUAB „Švenčionėlių keramika“, BUAB „Rokų keramika“ ir BUAB „Geoterma“.

Detalią  duomenų suvestinę galite rasti čia.

 

2020-10-27 Informuojame apie 2020 m. spalio 14 d. priimtą Europos Komisijos sprendimą atlikti pakeitimus Nacionalinėje paskirstymo lentelėje, nustatant žemiau išvardintiems įrenginiams šiuos ATL kiekius:

    ATL kiekis  
Įrenginio kodas
Sąjungos registre

Veiklos vykdytojas2017 m.2018 m.2019 m.2020 m.
2AB „Naujasis kalcitas“00
6UAB „Rokų keramika“0
32UAB „Idavang“0
35UAB „Matuizų plytinė“1118
36UAB „Jonavos šilumos tinklai“0
45AB „Ignitis gamyba“0000
55AB „Klaipėdos energija“0
63AB „Panevėžio energija“6006
66AB „Panevėžio energija“1007
68UAB „Geoterma“000
79UAB „Litesko“377
83UAB „Palangos šilumos tinklai“4861
91AB „Klaipėdos energija“4736
92AB „Klaipėdos energija“0
97VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“1144
102AB „Panevėžio energija“0
114UAB „Pramonės energija“00

Atsižvelgdama į patvirtintus ATL kiekius, Aplinkos projektų valdymo agentūra š. m. spalio 27 d. pervedė nurodytiems veiklos vykdytojams jiems priklausančius nemokamus ATL už 2020 metus (iš viso pervesta 19 249 ATL).

 

2020-04-23 Š. m. balandžio 8 d. buvo priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų suteikimo Lietuvos elektros energijos gamybos įrenginiams pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį 2019 metams.

Šiuo tikslu Aplinkos projektų valdymo agentūra viso pervedė 94432 nemokamus apyvartinius taršos leidimus elektros energijos gamybos sektoriaus įrenginiams:

Įrenginio IDĮrenginio pavadinimasĮrenginio valdytojasSuteiktas ATL kiekis
87Lietuvos elektrinėAB „Ignitis gamyba“83578
86Alytaus RKUAB „Alytaus šilumos tinklai“1709
85Marijampolės RKUAB „Litesko“464
50Šiaulių pietinė katilinėAB „Šiaulių energija“557
57Utenos rajoninė katilinėUAB „Utenos šilumos tinklai“45
44Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2)AB „Vilniaus šilumos tinklai“8079

 

2020-03-04 Aplinkos projektų valdymo agentūra, vykdydama Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, iš naujiems stacionariems įrenginiams skirto Bendrijos rezervo paskirstė UAB Idex Paneriškių 49 854 nemokamus apyvartinius taršos leidimus, skirtus 2018-2020 metams.

 

2020-02-28 Aplinkos projektų valdymo agentūra, įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 papunktį, pervedė 63 stacionariems įrenginiams nemokamus apyvartinius taršos leidimus, skirtus 2020 metams.

Bendras paskirstytų apyvartinių taršos leidimų kiekis – 4 561 796.

 

2019-08-27 Rugpjūčio 9 d. Europos Komisija priėmė sprendimą – sumažinti kai kuriems veiklos vykdytojams 2014 m. kovo 20 d. Aplinkos ministro ir Ūkio ministro įsakymu Nr. D1-295/4-175 patvirtintame Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąraše numatytų paskirstyti nemokamų ATL kiekius 2019 m. ir 2020 m.

Atsižvelgdama į naujai patvirtintus sumažintus taršos vienetų kiekius, Aplinkos projektų valdymo agentūra atliko paskirstymą žemiau išvardintiems įrenginiams, pervesdama ATL, skirtus 2019 metams:

Įrenginio
ID
Įrenginio
pavadinimas
Įrenginio
valdytojas
Numatytas paskirstyti
ATL kiekis
2019 m.
Numatytas paskirstyti
ATL kiekis
2020 m.
32 Katilinė UAB „Idavang“ 218 172
36 Jonavos RKAB „Jonavos šilumos tinklai“ 2642 2090
55 ElektrinėAB „Klaipėdos energija“6860 5434
73 Garliavos katilinėAB „Kauno energija“0 0
83 Palangos RKUAB „Palangos šilumos tinklai“1536 1215
88 Kauno elektrinėUAB „Kauno termofikacijos elektrinė“0 0
108 KatilinėAB „Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3” 120 95
115 Šiluminė katilinėSĮ „Visagino energija“15 454 12 225
81 Luokės katilinėUAB „Litesko“1959 1549
91 Klaipėdos RKAB „Klaipėdos energija“11972 9471
92 Lypkių RKAB „Klaipėdos energija“3422 2707

Taip pat iš naujiems stacionariems įrenginiams skirto Bendrijos rezervo buvo paskirstyti UAB „NEO Group“ skirti nemokami ATL 2018 m. ir 2019 m.:

Įrenginio IDĮrenginio pavadinimasĮrenginio valdytojasPaskirstytas ATL kiekis
2018 m.
Paskirstytas ATL kiekis
2019 m.
105KatilinėUAB „NEO Group“951412387

 

2019-06-19 Informuojame, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra, vykdydama Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, iš naujiems stacionariems įrenginiams skirto Bendrijos rezervo paskirstė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 23 172 nemokamus apyvartinius taršos leidimus, skirtus 2017-2019 metams.

Įrenginio IDĮrenginio pavadinimasĮrenginio valdytojasPaskirstytas ATL kiekis
44Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2)AB „Vilniaus šilumos tinklai“22 805
48Ateities rajoninė katilinė Nr. 8 (RK-8)AB „Vilniaus šilumos tinklai“367

 

2019-05-16  Š. m. balandžio 30 d., antradienis, buvo paskutinė diena, iki kada kiekvienas stacionarų įrenginį eksploatuojantis veiklos vykdytojas ir orlaivių naudotojas, vykdantis veiklą pagal Lietuvos Respublikos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą, privalėjo teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaityti už praėjusių kalendorinių metų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, tuo tikslu užregistruodamas nepriklausomo vertintojo patvirtintą į atmosferą išmesto anglies dioksido ar jo ekvivalento kiekį ir atsisakydamas analogiško apyvartinių taršos leidimų skaičiaus.

Aplinkos projektų valdymo agentūra, kaip ir kasmet, išanalizavusi Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro dalyje turimus duomenis, teikia viešai prieinamą suvestinę informaciją apie įmonės įvykdytus atsiskaitymus. Prievolės laiku, t. y. iki balandžio 30 d., atsiskaityti už taršą šiemet neįvykdė šios įmonės: UAB „Švenčionėlių keramika“, UAB „Geoterma“ ir UAB „Small Planet Airlines“.

Detalesnė informacija yra prieinama čia.

 

2019-04-25 Š. m. balandžio 9 d. buvo priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų suteikimo Lietuvos elektros energijos gamybos įrenginiams pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį 2018 metams.

Šiuo tikslu Aplinkos projektų valdymo agentūra viso pervedė 158922 nemokamus apyvartinius taršos leidimus elektros energijos gamybos sektoriaus įrenginiams:

Įrenginio IDĮrenginio pavadinimasĮrenginio valdytojasSuteiktas ATL kiekis
44Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2)AB „Vilniaus šilumos tinklai“13597
50Šiaulių pietinė katilinėUAB „Šiaulių energija“938
57Utenos rajoninė katilinėUAB „Utenos šilumos tinklai“75
85Marijampolės rajoninė katilinėUAB „Litesko“781
86Alytaus rajoninė katilinėUAB „Litesko“2876
87Lietuvos elektrinėAB „Lietuvos energijos gamyba“140655

 

2019-03-01 Aplinkos projektų valdymo agentūra, įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 papunktį, pervedė 67 stacionariems įrenginiams, kuriems yra taikoma Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, nemokamus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL), skirtus 2019 metams.

Bendras iš viso paskirstytų ATL kiekis – 4758374.

Iš jų 246263 ATL pervesti iš Bendrijos rezervo šiems naujiems stacionariems įrenginiams:

Įrenginio IDĮrenginio pavadinimasĮrenginio valdytojas
1Katilinė, cemento klinkerio gamybos krosnysAB „Akmenės cementas“
12Stiklo lydymo krosnisUAB „Kauno stiklas“
16KatilinėAB „Grigeo“
18Katilinė, amoniako paleidimo katilinės Nr.1 ir Nr. 2AB „Achema“
206978Suskystintų gamtinių dujų importo terminalo laivasUAB „Hoegh LNG Klaipėda“
206274Biokuro katilinėUAB „Lignoterma“
205529Katilinės ir džiovyklosAB „Roquette Amilina“
209078JėgainėUAB „Fortum Klaipėda“
210042Kietu kuro katilinėUAB „Danpower Baltic Biruliškių“

 

2018-05-02 Š. m. balandžio 30 d., pirmadienis, buvo paskutinė diena, iki kada kiekvienas veiklos vykdytojo, eksploatuojančio stacionarius įrenginius, ir orlaivių naudotojo sąskaitos turėtojas privalėjo deklaravęs praėjusių metų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio duomenis Lietuvai priklausančioje Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro dalyje atsisakyti tokio kiekio apyvartinių taršos leidimų, kuris atitiktų per praėjusius kalendorinius metus faktiškai į atmosferą išmestą ir nepriklausomo vertintojo patikrintą ir patvirtintą anglies dioksido ekvivalento kiekį.

Aplinkos projektų valdymo agentūra, įvertinusi visų veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų pateiktus duomenis, praneša, jog AB „Dvarčionių keramika“, neįvykdė laiku jiems teisės aktų tvarka nustatytos prievolės iki balandžio 30 d. atsiskaityti už praėjusių metų taršą.

2018-04-26 Š. m. balandžio 12 d. buvo priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų suteikimo Lietuvos elektros energijos gamybos įrenginiams pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį 2017 metams.

Šiuo tikslu Aplinkos projektų valdymo agentūra viso pervedė 200379 nemokamų apyvartinių taršos leidimų šiems elektros energijos gamybos sektoriaus įrenginiams:

Elektros energijos gamybos sektoriaus įrenginiai
Įrenginio ID Įrenginio pavadinimas Įrenginio valdytojas
44 Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2) AB „Vilniaus šilumos tinklai“
50 Šiaulių pietinė katilinė UAB „Šiaulių energija“
57 Utenos rajoninė katilinė UAB „Utenos šilumos tinklai“
85 Marijampolės rajoninė katilinė UAB „Litesko“
86 Alytaus rajoninė katilinė UAB „Litesko“
87 Lietuvos elektrinė AB „Lietuvos energijos gamyba“

2018-04-23 Informuojame, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra, vykdydama Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, iš naujiems stacionariems įrenginiams skirto Bendrijos rezervo paskirstė UAB „Danpower Baltic Biruliškių“ 16693 nemokamus apyvartinius taršos leidimus, skirtus 2017 ir 2018 metams.

2018-04-04 Informuojame, jog veiklos vykdytojui – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ – buvo paskirstyti 351939 nemokami apyvartiniai taršos leidimai, skirti 2017 ir 2018 metams.

2018-0228 Šiandien Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 papunktį, pervedė 79 stacionariems įrenginiams ir vienam orlaivių naudotojui, kuriems yra taikoma Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, nemokamus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL), skirtus 2018 metams.

Bendras iš viso paskirstytų ATL kiekis – 5218821.

Iš jų 332969 ATL pervesti iš Bendrijos rezervo šiems naujiems stacionariems įrenginiams:

Įrenginio ID Įrenginio pavadinimas Įrenginio valdytojas
1 Katilinė, cemento klinkerio gamybos krosnys AB „Akmenės cementas“
12 Stiklo lydymo krosnis UAB „Kauno stiklas“
16 Katilinė AB  „Grigeo Grigiškės“*
18 Katilinė, amoniako paleidimo katilinės Nr.1 ir Nr.2 AB „Achema“
206978 Suskystintų gamtinių dujų importo terminalo laivas UAB „Hoegh LNG Klaipėda“*
206274 Biokuro katilinė UAB „Lignoterma“
205529 Katilinės ir džiovyklos AB „Amilina“
209078 Jėgainė UAB „Fortum Klaipėda“

*papildomai šiam veiklos vykdytojui ATL buvo pervesti už 2016 m. ir 2017 m.

2018-02-15 Aktuali informacija įmonėms: kam ir kodėl reikia turėti LEI kodą?

Bankų klientai (juridiniai asmenys) nuo 2017 m. lapkričio 1 d., sudarydami ne biržos išvestinių finansinių priemonių (IFP) sandorius, privalo turėti galiojantį LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodą. Jo neturint nebus galimybės pateikti IFP sandorių informacijos centralizuotoms duomenų saugykloms, kad būtų matomas realus sudaromų šių sudėtingų finansinių sandorių kiekis ir įvertinama jų rizika. Tokiu būdu siekiama padidinti finansų rinkų stabilumą, mokantis iš 2007 m. krizės klaidų. Tai nustatyta EMIR (European Market Infrastructure Regulation) reglamente.

Taip pat LEI kodo būtinybė EEE rinkose sudaromiems sandoriams įsigalioja kartu su MiFID II (Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyva dėl finansinių priemonių rinkų) ir MiFIR (Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentu (ES) Nr. 600/2014). Nuo 2018 m. sausio 3 d. klientai (juridiniai asmenys), nepateikę bankui informacijos apie turimą LEI kodą, negalės nei pirkti, nei parduoti ar kitaip keisti nuosavybės teisių į turimas finansines priemones: akcijas, obligacijas ir kitas, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose ir kitose prekybos vietose.

Atitinkamas paslaugas teikiantys finansų tarpininkai (bankai), prieš sudarydami sandorį, tikrins, ar juridinis asmuo turi galiojantį LEI kodą.

Kas yra LEI?

Juridinio asmens identifikatorius (LEI) – tai 20 simbolių (raidžių ir skaičių) kodas, kuriuo žymima svarbiausia identifikuojamoji informacija, leidžianti tiksliai atpažinti pasaulio finansų rinkose dalyvaujančias įmones. LEI kodo reikalavimus nustato priežiūros institucijos pasaulio mastu.

Siekiant užtikrinti tinkamą sandorio šalių identifikavimą, šis kodas naudojamas pateikiant duomenis centralizuotoms sandorių duomenų saugykloms (pagal EMIR) ir pranešant apie sandorius  finansų priežiūros institucijoms (pagal MiFID II ir MiFIR). Nesvarbu su keliomis skirtingomis sandorių šalimis juridinis asmuo sudarys sandorius – centralizuotoje sistemoje priežiūros institucijos gali tinkamai įvertinti kiekvieno juridinio asmens prisiimtą bendrą riziką išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Dabartinė situacija Lietuvoje

Pagal šiuo metu galiojančius EMIR reikalavimus, Lietuvoje veikiantys bankai ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorius sudaro tik su klientais (juridiniais asmenimis), kurie turi galiojančius LEI kodus (arba jeigu juridinis asmuo neturi LEI kodo, tik su klientais, turinčiais kitą identifikuojantį kodą pagal 9362 ISO standartą), ir gali padėti klientams jį gauti.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad atsakomybė už tinkamo statuso LEI kodo turėjimą tenka klientui (juridiniam asmeniui). Finansų tarpininkai (bankai) negali ir neturi pareigos užtikrinti, kad klientų LEI kodai atitiktų atitinkamuose ES reikalavimuose numatytas būsenas, t. y. dėl laiku nepratęsto LEI numerio atsakomybė tenka klientams.

Kur gauti kodą?

LEI kodus išduoda Pasaulinio juridinio asmens identifikatoriaus fondo (angl. Global Legal Entity Identifier Foundation, GLEIF) akredituoti subjektai. Jų sąrašą nesunku rasti GLEIF interneto puslapyje. Visa informacija ir reikalingi dokumentai sutvarkomi internetu. Šis kodas turi vienkartinį pradinį mokestį ir metinį palaikymo mokestį.

LEI kodą išduodančių organizacijų Lietuvoje šiuo metu nėra.

Daugiau informacijos:

Informacija apie juridinio asmens identifikatorių.

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA).

Šaltinis Lietuvos bankų asociacija: http://www.lba.lt/lt/asociacijos-naujienos/2017/aktuali-informacija-imonems-kam-ir-kodel-reikia-tureti-lei-koda-

2018-01-31 Informuojame, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ valdomiems stacionariems įrenginiams – Naujosios Vilnios rajoninei katilinei Nr. 2 (RK-2),  Ateities rajoninei katilinei Nr. 8 (RK-8), Rajoninei katilinei Nr. 7 (RK-7) – buvo pervesti 2017 metams skirti nemokami apyvartiniai taršos leidimai.

2017-05-30  Informuojame, kad š. m. balandžio 27 d. Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo Lietuvos elektros energijos gamybos įrenginiams 2016 metams, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas iš viso pervedė 237230 nemokamų apyvartinių taršos leidimų šiems įrenginiams:

Elektros energijos gamybos sektoriaus įrenginiai:
Įrenginio ID Įrenginio pavadinimas Įrenginio valdytojas
44 Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2) UAB „Vilniaus energija“
50 Šiaulių pietinė katilinė UAB „Šiaulių energija“
57 Utenos rajoninė katilinė UAB „Utenos šilumos tinklai“
85 Marijampolės rajoninė katilinė UAB „Litesko“
86 Alytaus rajoninė katilinė UAB „Litesko“
87 Lietuvos elektrinė AB „Lietuvos energijos gamyba“

Informacija apie priimtą sprendimą pateikta Europos Komisijos Klimato kaitos generalinio direktorato tinklalapyje adresu: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/electricity/docs/process_overview_10c_2016_en.pdf

2017-04-28  Informuojame, jog veiklos vykdytojui – UAB „Palangos šilumos tinklai“ – buvo paskirstyti 8857 nemokami apyvartiniai taršos leidimai, skirti 2017 metams.

2017-04-07 Informuojame, jog orlaivių naudotojui – UAB „Small Planet Airlines“ – buvo paskirstyti 12753 nemokami aviacijos apyvartiniai taršos leidimai, skirti 2017 metams.

2017-02-28 Informuojame, jog įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo 2.1 papunktį, 78 įrenginiams, dalyvaujantiems Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, buvo paskirstyti nemokami apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL), skirti 2017 metams.

Bendras iš viso paskirstytų ATL kiekis – 5294968.

Iš jų 207328 ATL pervesti iš Bendrijos rezervo naujiems stacionariems įrenginiams.

2016-11-04 Sąjungos ŠESD registro naudotojų dėmesiui, nuo š.m. lapkričio 3 d. iš esmės pasikeitė prisijungimo/ užsiregistravimo Sąjungos ŠESD registre tvarka. Anksčiau naudota Europos Komisijos tapatybės atpažinimo svetainė (ECAS) pakeista naująja „EU Login“ svetaine, pasižyminčia tuo, jog:

  • „ECAS“ pavadinimas pakeistas į „EU Login“;
  • naujas svetainės dizainas ir patogus funkcionalumas;
  • prisijungti galima TIK elektroniniu pašto adresu;
  • panaikintas puslapis „Kokia jūsų organizacija?“;
  • Sąjungos ŠESD registro vartotojams išlieka įprasta prisijungimo tvarka (mobilusis telefonas + sms žinutė).

Visą pagalbinę informaciją su naudojimosi instrukcijomis rasite šiuo adresu: https://www.apva.lt/nacionalines-investicijos/sajungos-siltnamio-efekta-sukelianciu-duju-registras/pagalba-sajungos-sesd-registro-naudotojams/

2016-04-26 Informuojame, jog po Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktos ataskaitos Europos Komisijai apie 2015 m. atliktas investicijas į elektros energijos gamybos infrastruktūros tobulinimą ir švarias technologijas įvertinimo ir priimto sprendimo, išduoti nemokami pereinamojo laikotarpio apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) šiems Lietuvos elektros energijos gamintojams: AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Litesko“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, ir UAB „Vilniaus energija“.

Bendras paskirstytų ATL kiekis – 269475.

2016-04-21 Informuojame, kad Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, vykdydamas Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, iš naujiems stacionariems įrenginiams skirto Bendrijos rezervo paskirstė UAB „Kauno stiklas“ 1 854 nemokamus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL) už 2014 m., UAB „Akmenės cementas“ – 52 461 ATL ir 137 249 ATL atitinkamai už 2015 m. ir 2016 m.

2016-02-23 Siekdama gauti nemokamų apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) 2016 m. sausio 13 d. UAB „Hoegh LNG Klaipėda“ pateikė LR aplinkos ministerijai paraišką nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams gauti iš Bendrijos naujųjų įrenginių rezervo. Atsižvelgdamas į Europos Komisijos sprendimą dėl nemokamų ATL suteikimo minėtajam veiklos vykdytojui, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas paskirstė ATL už 2014, 2015 ir 2016 m. Preliminarus UAB „Hoegh LNG Klaipėda“ apskaičiuotas nemokamų ATL skaičius 2013 – 2020 m. yra:

2013 – 2020 m. skiriamas ATL kiekis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 6032 47571 41638 35891 30330 24949 19761

 

2016-02-15 Informuojame, jog įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo 2.1 ir 37 punktus, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantiems 86 įrenginiams ir vienam orlaivio naudotojui buvo paskirstyti apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) už 2016 m.

Bendras paskirstytų ATL kiekis – 5822288.

Iš jų 133522 ATL pervesti iš Bendrijos rezervo naujiems stacionariems įrenginiams.

2015-09-04 Siekiant užtikrinti Sąjungos ŠESD registre atliekamų sandorių bei turimų duomenų saugumą ir ateityje išvengti galimų internetinių įsilaužimų ar informacijos nutekinimo, planuojama, jog š.m. spalio 15 d. bus atnaujinta Sąjungos ŠESD registro informacinė sistema. Tarp atnaujinimų bus perėjimas prie saugos protokolo TLS 1.2 versijos. Tai reiškia, jog vartotojai, kurių naršyklės palaiko tik senesnes versijas (TLS 1.0, TLS 1.1), po minėtosios datos daugiau nebegalės prisijungti prie Sąjungos ŠESD registro.

Šios naršyklių versijos turi pagal nutylėjimą nustatytą TLS 1.2 palaikymą: Chrome, nuo 33 versijos; Firefox, nuo 34 versijos; Internet Explorer, nuo 11 versijos; Safari, nuo 7 versijos.

TLS 1.2 gali palaikyti ir senesnės aukščiau išvardintų naršyklių versijos, taip pat ir kitos interneto naršyklės, tačiau būtina peržiūrėti konkrečius nustatymus Jūsų darbo vietose.

Įsitikinti, jog naudojama naršyklės versija palaiko TLS 1.2, galite paspaudę https://tlstest.tech.ec.europa.eu/ Jeigu atsidariusiame tinklalapyje matote pranešimą „TLS 1.2 Supported“ – Jūsų naršyklė sukonfigūruota tinkamai. Jeigu matote „TLS 1.2 Not Supported“ pranešimą – Jūsų naudojama naršyklė nepalaiko reikiamos TLS 1.2 versijos. Tokiu atveju iki š.m. spalio 15 d. privalo būti atlikti reikiami atnaujinimai ir konfigūravimas savarankiškai kreipiantis į Jūsų informacinių technologijų personalą.

2015-07-14 Atsižvelgiant į Lietuvos įmonės – UAB „Kauno stiklas“ eksploatuojamų gamybos įrenginių pajėgumus, iš Bendrijos rezervo buvo išduoti papildomi nemokami šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniai taršos leidimai už 2015 m.

2015-04-27 Informuojame, jog šiandien, balandžio 27 d., Lietuvos elektros energijos gamintojams, pateikusiems ataskaitas apie 2014 m. atliktas investicijas, buvo išduoti nemokami pereinamojo laikotarpio apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) už 2014 metus. Nemokami ATL buvo skirti AB „Lietuvos elektrinė“, UAB „Litesko“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Utenos šilumos tinklai“ ir UAB „Vilniaus energija“.

Bendras paskirstytų nemokamų ATL skaičius – 297 113 ATL.

2015-02-25 Informuojame, kad Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, vykdydamas Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, atlikto apyvartinių taršos leidimų paskirstymą už 2015 metus Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantiems veiklos vykdytojams.

Bendras paskirstytų ATL skaičius – 5 980 088 ATL.

2015-02-04 Informuojame, jog orlaivių naudotojui UAB „Small Planet Airlines“ buvo suteiktas nemokamai skirtų aviacijos apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL), susijusių su veikla vykdoma laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., skaičius už 2013, 2014 ir 2015 metus.

2015-01-08 Informuojame, jog vykdant Komisijos reglamento (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87 EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011 (OL 2013 L 122, p. 1) 53 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiksmą, susijusį su nemokamų paprastųjų apyvartinių (toliau – ATL) taršos leidimų suteikimu, UAB „Lignotermai“ buvo suteiktas atitinkamas ATL kiekis už 2013 ir 2014 metus iš Bendrijos rezervo 2013-2020 m., skirto eksploatuojamiems naujiems įrenginiams.