•    Kreipiantis dėl sąskaitos atidarymo arba esamos sąskaitos duomenų atnaujinimo, Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikiami dokumentų originalai arba notaro ar institucijų, išdavusių dokumentus, patvirtintos dokumentų kopijos.
•    Prie dokumentų originalų arba notaro ar institucijų, išdavusių dokumentus, patvirtintų dokumentų kopijų, surašytų ne lietuvių kalba, pridedami teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.
•    Užsienio juridinių asmenų registravimo pažymėjimų nuorašai ar registro, kuriame saugoma juridinio asmens byla, išrašai ir steigimo dokumentų nuorašai pateikiami legalizuoti, vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.
•    Dokumentai teikiami tiesiogiai Aplinkos projektų valdymo agentūros buveinėje, paprastu ar registruotu paštu, arba elektroninio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti registro duomenų teikėją ir užtikrinančiomis dokumentų teksto apsaugą.
•    Kai duomenis teikia ne pats sąskaitos turėtojas, o jo įgalioti asmenys, kartu su dokumentais pateikiami juos pateikiančių asmenų įgaliojimus patvirtinantys dokumentai. Fizinio asmens įgaliojimas kitam fiziniam asmeniui turi būti patvirtintas notaro.

SĄSKAITŲ SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ REGISTRE ATIDARYMAS

Veiklos vykdytojas, ar kitas jo įgaliotas asmuo, siekdamas atidaryti veiklos vykdytojo sąskaitą, per 20 darbo dienų nuo leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas įsigaliojimo dienos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikia šiuos dokumentus:
•    užpildytą nustatytos formos anketą (1 priedas);
•    užpildytą nustatytos formos prašymą (4 priedas);
•    Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos titulinio lapo bei dalių, kuriose nurodytas leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir įsipareigojimai rengti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą ir grąžinti apyvartinius taršos leidimus, kopijas;
•    rinkliavos už sąskaitos atidarymą apmokėjimą įrodantį dokumentą;
•    juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašą;
•    su įgaliotųjų atstovų paskyrimu susijusius dokumentus;
•    kitus Reglamento (ES) Nr. 389/2013 VI priede nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus.

Orlaivių naudotojas, ar kitas jo įgaliotas asmuo, siekdamas atidaryti orlaivių naudotojo sąskaitą per 20 darbo dienų nuo orlaivių naudotojo parengto stebėsenos plano patvirtinimo dienos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikia šiuos dokumentus:
•    užpildytą nustatytos formos anketą (2 priedas);
•    užpildytą nustatytos formos prašymą (4 priedas);
•    rinkliavos už sąskaitos atidarymą apmokėjimą įrodantį dokumentą;
•    pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus parengto ir Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos patvirtinto šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos plano kopiją;
•    juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašą;
•    su įgaliotųjų atstovų paskyrimu susijusius dokumentus;
•    kitus Reglamento (ES) Nr. 389/2013 VII priede nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus.

Fizinis ar juridinis asmuo, ar kitas jo įgaliotas asmuo, siekdamas atidaryti asmens arba prekybos sąskaitą Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikia šiuos dokumentus:
•    užpildytą nustatytos formos anketą (3 priedas);
•    užpildytą nustatytos formos prašymą (4 priedas);
•    rinkliavos už sąskaitos atidarymą apmokėjimą įrodantį dokumentą;
•    dokumentus, kuriais įsteigiamas juridinis asmuo;
•    dokumentą, kuriuo įrodoma juridinio subjekto registracija;
•    banko sąskaitos duomenis;
•    dokumentus, kuriais patvirtinamas juridinio asmens juridinis adresas, jeigu jis nenurodytas pagal ankstesnius punktus pateiktuose dokumentuose. O jeigu sąskaitą atidaro fizinis asmuo – dokumentus, kuriais patvirtinamas fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;
•    jeigu sąskaitą atidaro fizinis asmuo, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, išduotos valstybės, kuri yra Europos ekonominės erdvės arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė, arba paso) kopiją;
•    PVM mokėtojo registracijos pažymėjimo kopiją;
•    informaciją apie juridinio asmens tikrąjį savininką, kaip apibrėžta 2005 m. spalio
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL 2005 L 309, p. 15), įskaitant turimos nuosavybės teisės arba vykdomos kontrolės tipą;
•    direktorių valdybos narių sąrašą;
•    metinės ataskaitos arba naujausios auditorių patikrintos finansinės ataskaitos kopiją, o jei auditorių patikrintos finansinės ataskaitos nėra, – mokesčių inspekcijos arba finansų direktoriaus antspaudu patvirtintos finansinės ataskaitos kopiją;
•    pažymas apie sąskaitą atidaryti prašančio juridinio asmens direktorių teistumą, o jeigu dėl sąskaitos atidarymo kreipiasi fizinis asmuo – informaciją apie jo teistumą;
•    su įgaliotųjų atstovų paskyrimu susijusius dokumentus;
•    kitus Reglamento (ES) Nr. 389/2013 IV priede nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus.

Asmens sąskaita arba prekybos sąskaita gali būti atidaryta tik Lietuvos Respublikoje registruotiems juridiniais ar fiziniams asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji arba registruotos buveinės vieta yra Lietuvos Respublikoje.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, prašantys atidaryti asmens arba prekybos sąskaitą, turi būti registruoti Lietuvos Respublikoje kaip PVM mokėtojai.

Pateikdamas prašymą atidaryti tikrintojo sąskaitą, tikrintojas, ar kitas jo įgaliotas asmuo, Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikia šiuos dokumentus:
•    užpildytą nustatytos formos anketą (3 priedas);
•    užpildytą nustatytos formos prašymą (4 priedas);
•    rinkliavos už sąskaitos atidarymą apmokėjimą įrodantį dokumentą;
•    dokumentą įrodantį, kad sąskaitą atidaryti norintis fizinis ar juridinis asmuo yra pripažintas tikrintoju pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 631) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (OL 2009 L 140, p. 63) 15 straipsnį;
•    dokumentą, kuriuo įrodoma juridinio asmens registracija;
•    su įgaliotųjų atstovų paskyrimu susijusius dokumentus.

Atidarant sąskaitą tarp sąskaitos turėtojo ir nacionalinio administratoriaus (Aplinkos projektų valdymo agentūros) sudaroma Sąskaitos tvarkymo sutartis (6 priedas).

SĄSKAITŲ SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ REGISTRE ATNAUJINIMAS

Visi Sąjungos registro sąskaitų turėtojai per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos Aplinkos projektų valdymo agentūrai privalo pranešti apie sąskaitai atidaryti pateiktos informacijos pasikeitimus, o iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. patvirtinti Aplinkos projektų valdymo agentūrai, kad informacija apie sąskaitas tebėra išsami, nepasenusi, teisinga ir nesuklastota.