Teisės aktai - aplinkos projektų valdymo agentūra

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. D1-295/4-175 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 811 „Dėl metinio atlyginimo už sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre tvarkymą ir atlyginimo už Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro duomenų teikimą dydžių ir mokėjimo tvarkos nustatymo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr.D1-817 „Dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr.D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo (Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo)“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. D1-470 „Dėl Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymo tvarkos aprašo ir Kioto vienetų, gaunamų vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 8d. įsakymas Nr. D1-590 „Dėl išmetamo šiltnamio dujų kiekio mažinimo dvigubos apskaitos išvengimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. D1-295/4-175 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo patvirtinimo“