Vieša sąjungos šesd registro informacija - aplinkos projektų valdymo agentūra

VIEŠA SĄJUNGOS ŠESD REGISTRO INFORMACIJA

Remiantis Jungtinių Tautų Šalių konferencijos sprendimu 13/CMP.1, 44-47 punktais, kiekvienas ŠESD registras nekonfidencialią informaciją skelbia viešai:

45 punktas. Informacija apie sąskaitas ir su jomis susijusius įrenginius. Daugiau informacijos galite rasti ČIA

46 punktas. Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre registruoti šie Bendro įgyvendinimo (BĮ) projektai:

47 punktas. Informacija apie Nustatytąją normą, sąskaitose laikomus apyvartinius taršos leidimus (toliau - ATL) ir kitus Kioto vienetus, transakcijų kiekį skelbiama metinėje Standartizuotoje elektroninėje  ataskaitoje (Standard electronic format, SEF) (anglų k.): 2008 m.2009 m.2010 m.2011 m.2012 m.2013 m.2014 m.2015m (01/01/2015 – 18/11/2015)2015 m.2016 m. (CP1)2016 m. (CP2), 2017 m. (CP1)2017 m. (CP2), 2018 m. (CP2), 2019 m. (CP2).

2008-2012 m. Lietuvos įsipareigojimų laikotarpio informacija:
Nustatytoji norma 227 306 177 NNV*
Veiklos vykdytojams skirta pagal Nacionalinį ATL paskirstymo planą 35 669 925 ATL
Rezervas naujiems įrenginiams 7 216 955 ATL
BĮ projektų rezervas 1 292 186 TMV**
Įsipareigojimų laikotarpio rezervas (angl.Commitment period reserve, CPR) 108 768 165 NNV*

*NNV-Nustatytosios normos vienetai

**TMV-Taršos mažinimo vienetai

Informacija apie patvirtintą išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir grąžintą ATL ir Kioto vienetų kiekį atitinkamais metais: 2005 m.2006 m.2007 m.2008 m.2009 m.2010 m.2011 m.2012 m.2013 m.2014 m.2015 m., 2016 m., 2017 m.  2018 m., 2019 m.

Daugiau viešai prieinamos informacijos galima rasti Europos Sąjungos sandorių žurnalo (angl. European Union Transaction Log) viešojoje erdvėje.

__________________________

Kaip numatyta Komisijos Reglamento (ES) Nr.  389/2013 110 straipsnyje, informacija, įskaitant visose sąskaitose laikomus vienetus, visus atliktus sandorius ir sąskaitose laikomų, atliekant sandorį pervestų, ESSŽ, Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre ir bet kokiame kitame Kioto protokolo registre laikomų ATL unikalius identifikavimo kodus bei Kioto vienetų serijos numerio unikalias skaitmenines vertes, laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kai Sąjungos teisės aktais arba nacionalinės teisės nuostatomis, kuriomis siekiama teisėtų tikslų ir kurios yra suderinamos su šiuo reglamentu bei yra proporcingos, reikalaujama kitaip.