ŠESD registro naudotojų duomenų tvarkymo privatumo politika

INFORMACIJA APIE TVARKOMUS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ REGISTRO NAUDOTOJŲ DUOMENIS

Parengta vadovaujantis 2018-04-23 direktoriaus įsakymu Nr. T1-59 patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje taisyklėmis (pakeistos 2020-06-22 įsakymu Nr. T1-150).
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra arba „mes“) rūpinasi informacijos apie Jus apsauga. Mes siekiame laikytis 2016 m. balandžio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.
Norėdami sužinoti, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, juridinio asmens kodas 288779560, adresas Labdarių g. 3, 01120 Vilnius, tel. 8 646 02 285, el. paštas: apva@apva.lt.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: el. paštas: dap@apva.lt, adresas Labdarių
g. 3, 01120 Vilnius.
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Agentūroje skelbiama internetinėje svetainėje www.apva.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas bei tvarkymo tikslai
Agentūra Jūsų asmens duomenis tvarko vykdydama teisės aktais pavestas Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro (toliau – Registro) nacionalinio administratoriaus funkcijas ir užtikrindama tinkamą šiame Registre esančių Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių sąskaitų administravimą.

3. Tvarkomi asmens duomenys
Agentūra, vykdydama jai teisės aktais pavestas funkcijas, gali tvarkyti šiuos asmens duomenis, kurie yra pateikiami naujų sąskaitų atidarymo, tikrintojų registravimo bei informacijos atnaujinimo tikslais:
3.1. identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);
3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (kopija);
3.3. pažyma apie banke turimą atidarytą sąskaitą;
3.4. sąskaitos identifikavimo kodas Registre;
3.5. kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefono numeris);
3.6. duomenys apie pradėtus ikiteisminius tyrimus ir (ar) per pastaruosius penkerius metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str., 216 str., 218 str., 250-4 str., ar bet kurio kito sunkaus nusikaltimo, nepaisant teistumo išnykimo ar panaikinimo, teistumą ir deklaruotą gyvenamą vietą;
3.7. deklaracija (įgaliojimas), skirta naujai skiriamam atstovui.

4. Asmens duomenų gavėjai
Pateikti duomenys kaupiami Registre, vadovaujantis Registro bendraisiais, administravimo ir techninės priežiūros reikalavimais, nustatytais 2019 m. kovo 12 d. Europos Komisijos reglamente Nr. 2019/11221 (2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2019/1122, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Sąjungos registro veikimo.)
Laikantis Sąjungos teisės aktų ir nacionalinių teisės aktų nuostatų, asmens duomenys gali būti perduoti teisėtvarkos ir audito institucijoms bei pateikti kitų šalių nacionaliniams administratoriams ir Europos Komisijai.

5. Asmens duomenų šaltiniai
Agentūra tvarko fizinių asmenų asmens duomenis, kuriuos gauna tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie įgaliotus atstovus pateikia juridiniai ir fiziniai asmenys arba Agentūra gauna iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro bei Gyventojų registro, kiek tai yra būtina vadovaujantis teisės aktais.

6. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis
Asmens duomenų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, kasmet sudaromu Agentūros dokumentacijos planu bei kitais dokumentų saugojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

7. Duomenų subjektų teisės

7.1. teisė prašyti susipažinti su Agentūros turima informacija apie Jus Reglamento 15 straipsnio nustatyta tvarka;
7.2. teisė reikalauti ištaisyti netikslius / papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis Reglamento 16 straipsnio nustatyta tvarka;
7.3. teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis Reglamento 17 straipsnio nustatyta tvarka;
7.4. teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą Reglamento 18 straipsnio nustatyta tvarka;
7.5. teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu Reglamento 21 straipsnio nustatyta tvarka.

Norėdami įgyvendinti savo teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu Agentūroje, Jūs turite pateikti rašytinį prašymą mums asmeniškai, paštu (patvirtindamas savo asmens tapatybę) arba elektroninių ryšių priemonėmis, pasirašant prašymą elektroniniu parašu.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė), nurodyta, kokią teisę ir kokia apimtimi norite įgyvendinti bei kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą.

Prašymai dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Agentūroje pateikiami vadovaujantis 2019
m. balandžio 11 d. Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-61 patvirtintomis „Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje taisyklėmis“, kurios skelbiamos Agentūros internetiniame puslapyje www.apva.lt

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; el. paštas: ada@ada.lt).