Search
Close this search box.

LAAIF investicijos įmonėms oro kokybei gerinti

Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Aplinkos oro apsaugos 3.2.2. kryptį „projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu“.
Teikti paraiškas gali visi LR veikiantys juridiniai asmenys arba LR įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus LR teritorijoje.
Projektai skirti mažinti išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekį ir taip prisidėti prie klimato kaitos švelninimo.
Šių projektų finansavimui iš LAAIFP skirta 1 mln. eurų. Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 tūkst. eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Kvietimą rasite ČIA. 
Paraiškos per informacinę sistemą APVIS bus priimamos nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d.
Kontaktinis asmuo: Antonas Misevičius  – tel.  8 645 71 389, el. p.  antonas.misevicius@apva.lt 
 
LAAIF – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa, pagal kurią teikiama finansinė parama privačiam ir visuomeniniam sektoriui aplinkos taršos mažinimo investiciniams projektams įgyvendinti.
Pagrindinis LAAIF finansuojamų projektų tikslas – mažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti įgyvendinto projekto tęstinį aplinkosauginį efektą.

Dalintis socialiniuose tinkluose