Svarbu neperkančiosioms organizacijoms: dėl privalomų žaliųjų pirkimų reikalavimų nustatymo vykdomuose pirkimuose

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (toliau – Nutarimas) aktualios redakcijos 1 punktu,  pareiškėjai (neperkančiosios organizacijos), atlikdami visus pirkimus, išskyrus pirkimus vykdomus žodžiu, sudarant pirkimo sutartis ir (ar) įgyvendinant užsienyje vykdomus tarptautinių donorų lėšomis finansuojamus vystomojo bendradarbiavimo projektus  (toliau – Visi pirkimai), turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus, skaičiuojant pagal vertę nuo Visų pirkimų, kurių procedūros atliekamos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-946 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus:
1.1. ne mažiau kaip 10 procentų tokių pirkimų nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 metų pabaigos;
1.2. ne mažiau kaip 50 procentų tokių pirkimų – 2022 metais;
1.3. ne mažiau kaip 100 procentų tokių pirkimų – kiekvienais metais nuo 2023 metų.
Atkreipiame dėmesį, kad žaliųjų pirkimų reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pažymėtina, kad pagal Nutarimo 2.1 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavaldūs ir (ar) atskaitingi valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, privalės užtikrinti, kad skiriant pažangos lėšas, kuriomis įgyvendinamos nacionalinėse plėtros programose suplanuotos pažangos priemonės ir (ar) projektai, neperkančiosioms organizacijoms, kurios įgyvendina pažangos lėšomis finansuojamas pažangos priemones ir (arba) projektus, teisės aktuose, reglamentuojančiuose projektų administravimą ir finansavimą, būtų įtvirtinta prievolė naudojant pažangos lėšas taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus pagal Nutarimo 1.1–1.3 papunkčiuose nurodytų pirkimų verčių analogiją. Atsiželgiant į tai, artimiausiu metu bus keičiamas Tvarkos aprašas, kuriame bus įtvirtintos nuostatos neperkančiosioms organizacijoms dėl aukščiau minėtų žaliųjų pirkimų reikalavimų nustatymo.
Apibendrinant tai, kas anksčiau išdėstyta, atkreipiame neperkančiųjų organizacijų dėmesį, kad vykdant anksčiau aprašytus Visus pirkimus bus privaloma taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus tokia apimtimi, kaip nustatyta Nutarimo 1.1-1.3 papunkčiuose. Pažymėtina, kad jau šių metų antrą pusmetį 10 procentų nuo Visų pirkimų privalo būti taikomi žaliųjų pirkimų reikalavimai. Todėl rekomenduojame jau dabar, vykdant pirkimus, įtraukti į pirkimų sąlygas Žaliuosius kriterijus.
Informaciją dėl kiekvienais metais įvykdytų Visų pirkimų ir jiems taikomų žaliųjų pirkimų reikalavimų neperkančiosios organizacijos turės pateikti administruojančioms institucijoms kiekvienų metų I ketvirtį.
Kita svarbi informacija dėl žaliųjų pirkimų reikalavimų (teisės aktų nuorodos, Europos Komisijos parengti žaliųjų pirkimų kriterijai) pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje: https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai/zalieji-pirkimai-1.

Dalintis socialiniuose tinkluose