TEISĖS AKTAI

Teisės aktų paieška  

Teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros veiklą ir nustatančių reikalavimus projektams bei jų įgyvendinimui, sąrašas

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJOS

 

2014-2020 M.  FINANSAVIMO LAIKOTARPIS

 

1. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35957860f54a11e39cfacd978b6fd9bb/GGzIttUGBI  

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimas Nr. 954 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto sudarymo“;

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=482208&p_tr2=2

3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aeced610539911e48329c4b5fc070a74/UAMPTYuLOl

4. Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4DF346F2D85/yAGZmABMAF

5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/UWImDNHdpJ

6. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-341;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a54e250641d11e4ab32a37dfc9a0878

7. 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės, patvirtintos 2015 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-059;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/12304cb0bc2311e487a3c49dd729baa4/EGnLOFbgti

8. Techninės paramos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337;

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/112f73c05f3711e4bad5c03f56793630/zpdyjHAaik

9. Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos 2014 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos  finansų ministro įsakymu Nr. 1K-326;

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed1a584055f611e4b3a0e0257391d42c/pIvlhVmBUo

 

2007-2013 M. FINANSAVIMO LAIKOTARPIS

 

1. Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.003203091F72/TAIS_430961

2. Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7E52040798B2/TAIS_469632

3. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B2C4287B0BDD/GKoKjszCxW

4. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C314E38AAA6/JHbLSIHAVB

5. Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4DF346F2D85/yAGZmABMAF

6. Metodinės pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4EDC337C6F0C/HTpMAHgeqJ

7. 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1K-184;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EA99D0C2B2D6/WzcMlzbRfz

 

EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOS IR KLIMATO POLITIKOS PROGRAMA (LIFE)

 

1. Paraiškų, pateiktų Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamiems projektams bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės, skirtos Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programai (LIFE) įgyvendinti lėšomis, vertinimo kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-11 įsakymu Nr. D1-597;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5a1e0d9008fb11e4adf3c8c5d7681e73/AtcQywwaeu

2. Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-04-06 įsakymu Nr. D1-275:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e054f70700711e9a13eeecaacbc653f

3. Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. D1-267;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9183a5b070bb11e9a13eeecaacbc653f

 

Teisės aktai, įtvirtinantys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros vykdomos projektų priežiūros srities reikalavimus

2014-2020 M. FINANSAVIMO LAIKOTARPIS

 

1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES), kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės    plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, Nr. 1303/2013;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R1303

2. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, Nr. 1300/2013;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=LT

3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aeced610539911e48329c4b5fc070a74/UAMPTYuLOl

4. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų informavimo ir komunikacijos priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklės Nr. 821/2014;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_223_R_0004&from=EN

5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/UWImDNHdpJ

6. 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos fondų lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų atrankos laikinosios tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 998

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B704E5DCA3D7/TzVEeZjyJr

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos administruojamų 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a0455e0973011e4864dc58bf90fff24/ULOdragAqA

8. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-003 priemonės „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. D1-438;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/20cb1cd0387511e69101aaab2992cbcd/YEXhvCZIiG

9. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-004 priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-346;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8bf6ae0180b11e68eb0b4a9a30fc97f/qGBFIzkwUK

10. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-005 priemonės „Pajūrio juostos tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ce193d098e411e58fd1fc0b9bba68a7/lYearRFLYP

11. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-882;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/34feb7f09f1b11e58fd1fc0b9bba68a7/VYKxHOfYFx

12. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-281;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e6eda600c7c11e6a238c18f7a3f1736/bABLqllYLG

13. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-632;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8da6db7052e111e5b0f2b883009b2d06/INCxVqwSHk

14. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-010 priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-280;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f1d82c00c7c11e6a238c18f7a3f1736/MUMRHOYXCF

15. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. D1-237;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8e2374a0a46411e3aeb49a67165e3ad3/wiVBvPVVmy

16. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66a459a070d511e5906bc3a96c765ff4/GUNNOkBkcD

17. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-271;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f622dc0104311e6acc9d34f3feceabc/xTSqepCNqO

18. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1. patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-761;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9089cba07ba811e5b7eba10a9b5a9c5f/trNTFcUvQf

19. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-218;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/389363d0f5b411e58a059f41f96fc264/gZoTomScDY

20. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264/yxYnJSmcrY

21. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. D1-841;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a324770927e11e5a6f4e928c954d72b/gzeVGFDsPW

22. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-872;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a985d8a098d711e58fd1fc0b9bba68a7/YiVsUjolIG

23. Projektų viešųjų pirkimų patikros tvarkos aprašas pareiškėjams ir projektų vykdytojams, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014-11-27 d. įsakymu Nr. T1-190 (Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021-01-29 d. įsakymo Nr. T1-22 redakcija);

24. Mokėjimo prašymų teikimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014-11-27 įsakymu Nr. T1-190 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020-08-17 d. įsakymo Nr. T1-218 redakcija).

 

2007-2013 M. FINANSAVIMO LAIKOTARPIS

 

1. 2006 m. liepos 11 d.Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos fondą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/94;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32006R1084

2. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 2006 m. liepos 11 d. nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1400651036527&uri=CELEX:02006R1083-20131221

3. 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1828-20111201&qid=1401798110438&from=LT

4. Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179;

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437992&p_tr2=2

5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C314E38AAA6/JHbLSIHAVB

6. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ACEDA28DBDD1/sZULjdVIeN

7. Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-212;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6F0D28B6744/ZRIwTDpOSk

8. Projektų, bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų, netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-203;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2E8A050CD78/njMDpmndGn

9. Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų elektroninių mainų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-038;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B3A5800FE81/zAELUzfYRg

10. VP3-1.4-AM-01-V priemonės „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. D1-523;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.897D9AA455A6/iteggAXtlq

11. VP3-1.4-AM-01-V priemonės „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ projektų finansavimo sąlygų II aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-351;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BD1D678B452F/byhTwqPVDT

12. VP3-1.4-AM-02-V priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-583;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.189A2775F7FE/gaZaGDNttd

13. VP3-1.4-AM-03-V priemonės „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. D1-517;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.57990264E7C0/aZRObsvBVT

14. VP3-1.4-AM-04-R priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-611;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0F673A077F0/HLKBgOCFuB

15. VP3-1.4-AM-05-V priemonės „Pajūrio tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-266;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7EAA8224B13B/xZBbxMlVCi

16. VP3-1.4-AM-06-R priemonės „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-615;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8EA06D74F444/OuDzoABlTr

17. VP3-1.4-AM-07-V priemonės „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. D1-510;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.912E2F5B09DE/kNkocrXQYr

18. VP3-1.4-AM-08-V priemonės „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-605;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FE829B395072/wNWTqDZvlu

19. VP3-1.4-AM-09-K priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-603;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B0A0A370A094/KMyamzaQpn

20. VP3-1.1-AM-02-V priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2009 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-454;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ECFEBB159C64/YbfyKrxAvS

21. VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-401;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D170C57A37F7/gTlhTxXSmP

22. Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. D1-659;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9560D53524B4/PNOYVAmveu

23. Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-442;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11592D7C7230/xQQmdaRoCu

24. Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-248;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.982A451E41C2/nIYizfCQkO

 

EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOS IR KLIMATO POLITIKOS PROGRAMA (LIFE)

 

1. 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 614/2007;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R1293&qid=1404900906064

2. Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams ir paraiškų projektams finansuoti Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis teikimo Europos komisijai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 18d. įsakymu Nr. D1-542.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/512c8940f86711e39cfacd978b6fd9bb/hGuCZEVnJG