UAB „Šiaulių vandenys“ mažins kvapų sklaidą iš pagrindinės nuotekų siurblinės

UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendino projektą „Kvapų šalinimo sistemos įrengimas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas. Projekto vertė 112,9 tūkst. Eur. Sprendžiant kvapų sklaidos problemą, pagrindinėje nuotekų siurblinėje buvo įrengta moderni kvapų šalinimo sistema, sudaryta iš ozono generatorių, ozono ir kvapą sukeliančių teršalų jutiklių ir reaktoriaus su katalizatoriumi. Sistema veikia oro teršalų katalitinio oksidavimo ozonu principu.

Visos Šiaulių miesto nuotekos suteka į pagrindinę nuotekų perpumpavimo stotį. Per parą ši siurblinė į nuotekų valyklą perpumpuoja apie 20 tūkst. kub. metrų nuotekų. Nuotekų tvarkymo sistemose išsiskiria oro teršalai – amoniako ir sieros vandenilio dujos. Pasak UAB „Šiaulių vandenys“ Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininko Kęstučio Laukaičio pats intensyviausias kvapas buvo jaučiamas pagrindinėje nuotekų siurblinėje – nemalonus kvapas sklindo iš grotų ir siurblinės patalpų. Ypač aitrus sieros vandenilio ir kitų sieros junginių kvapas, kuris buvo juntamas ne tik viduje, bet ir aplinkui siurblinę bei siekė gyvenamųjų teritorijų pakraščius.

Apie įdiegtą sistemą

Siekiant efektyviai oksiduoti oro teršalus, ozonas tiekiamas ir maišomas į orą kuo arčiau taršos šaltinio – virš nuotekų rezervuarų ir latakų siurblinės pastate. Oro teršalai pradeda oksiduotis jau jų išsiskyrimo iš nuotekų vietoje. Oksidacijos produktai yra mažo kvapo ar bekvapiai junginiai, mažiau lakūs. Oro teršalai, kartu su ozonu, nukreipiami į ištraukiamąją ventiliaciją. Ventiliacija buvo pertvarkyta ir pratęsta, įrengiant reaktorių. Reaktorius sudarytas iš vamzdyno ir jo gale įrengto filtro ir katalizatoriaus dėžės. Katalizatorius oksiduoja teršalų liekanas, suskaido ozono perteklių bei papildomai išvalo oksidacijos produktus.

„Įrengus modernią kvapų šalinimo sistemą, oro tarša iš pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės sumažinta daugiau kaip dvigubai (sieros vandenilis – 0,01 t/metus, amoniakas – 0,12 t/metus). Kvapai neutralizuojami iki 94 proc. ir dabar nebepasiekia aplinkinių gyvenamųjų teritorijų. Įdiegta sistema užtikrina pastovų, saugų ir ekonomišką kvapų mažinimo procesą“, – pasakojo Kęstutis Laukaitis, pridurdamas, kad mažinant susidarančius kvapus pagrindinėje nuotekų siurblinėje, svarbu buvo sutrumpinti ir nuotekų cirkuliavimo laiką. Todėl spartesniam nuotekų perpumpavimui, šio projekto lėšomis už 189,8 tūkst. Eur (be PVM) buvo įsigytas ir sumontuotas naujas siurblys. Ši papildoma techninė priemonė leido užtikrinti greitesnį nuotekų iš siurblinės išpumpavimą.

UAB „Šiaulių vandenys“ nuosekliai investuodama diegia pažangius energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių. 2012 m. Šiaulių miesto nuotekų valykloje pastačius modernius dumblo apdorojimo įrenginius, nuotekų dumblas pūdomas ir paverčiamas naudingu energijos produktu – biodujomis. Deginant išgautas dujas kogeneracinėje jėgainėje, gaminama „žalioji“ šilumos ir elektros energija.

Per metus iš atsinaujinančių energijos išteklių kogeneracinėje jėgainėje pagaminama apie 4 tūkst. MWh šilumos ir tiek pat elektros energijos ir tai sudaro daugiau nei 50 proc. reikalingo poreikio nuotekų valymo bei dumblo apdorojimo technologiniams procesams. „Žaliosios“ energijos gamyba bendrovei padeda sumažinti elektros ir gamtinių dujų sąnaudas, o kartu dar labiau mažinti neatsinaujinančių išteklių naudojimą.