VADOVŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI

Direktorius Ignotas Šalavėjus 

 1. Per einamuosius metus siekti, kad būtų įvykdytas 2018 m. Agentūros veiklos planas.
 2. Per einamuosius metus siekti, kad būtų sėkmingai pasiekti Finansų ministerijos individualiai nustatyti išmokėjimų ir sudarytų sutarčių rodikliai.
 3. Įvykdyti Agentūros reorganizaciją.

 

Direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Vansavičius

 1. Per einamuosius metus įvykdyti Agentūros 2018-ųjų metų veiklos plane numatytas užduotis.
 2. Iki einamųjų metų pabaigos pasiekti 2018 m. strateginiame veiklos plane numatytas investicijų apimtis.
 3. Organizuoti projektų skyrių veiklą Agentūros prioritetinių veiksmų įgyvendinimui bei projektų monitoringo vykdymui.

 

Direktoriaus pavaduotojas Dainius Kazlauskas 

 1. Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Agentūros antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos veiklos.
 2. Gerinti Agentūros veiklos efektyvumą.
 3. Laiku įgyvendinti LR Valstybės kontrolės rekomendacijas.
 4. Laiku įgyvendinti Naturalit projekto 2018 m. veiklas.
 5. Agentūroje laiku įvykdyti projektų vykdytojų pirkimų patikrą.

 

Finansų departamento direktorė Aida Paulauskienė

 1. Užtikrinti, kad visi duomenys apie projektų vykdytojų lėšų pervedimą rangovams/tiekėjams būtų suvesti, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą išlaidų deklaravimą Europos Komisijai.
 2. Užtikrinti tinkamą ir savalaikį 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos bei LIFE+ programų projektų pateiktų mokėjimo prašymų patikrinimą, patvirtinimą ir pateikimą apmokėjimui, siekiant, kad per 2018 m. projektų vykdytojams būtų išmokėta lėšų suma, patvirtinta Agentūros 2018 m. asignavimų plane.
 3. Užtikrinti tinkamą, savalaikį ir racionalų Agentūros veiklai skirtų asignavimų panaudojimą, bei visų ataskaitų, privalomų pagal Agentūros veiklą reglamentuojančius teisės aktus, pateikimą Aplinkos ministerijai bei kitoms institucijoms.
 4. Užtikrinti sklandų ir savalaikį LAAIF apskaitos ir turto prijungimą prie APVA apskaitos.