Veiklos sritys

2014–2020 m. ES struktūrinė parama

2014–2020 m. laikotarpiu Lietuva įgyvendins vieną veiksmų programą, kuriai Europos Sąjunga (toliau – ES) iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo Lietuvai numatė skirti 6.709 mlrd. Eur. Prioritetas skiriamas mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros ir inovacijų skatinimui, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui, konkurencingumo didinimui, energetiniam efektyvumui bei atsinaujinančiai energetikai, užimtumo didinimui, skurdo ir socialinės atskirties mažinimui.

Projektų finansavimo ir administravimo sutartys gali būti sudaromos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Visų projektų išlaidos, nepriklausomai nuo sutarties pasirašymo datos, turi būti apmokėtos iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos – 2023 m. gruodžio 31 d.

2014–2020 m. laikotarpyje aplinkosaugos sektoriuje bus siekiama:

  • Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius;
  • Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyviųatliekų saugojimą;
  • Pagerinti Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telkinių būklę;
  • Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą;
  • Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenėsinformuotumą apie juos supančią aplinką;
  • Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę;
  • Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai iraplinkai taršos lygį.

es-duomenys


Nacionalinės investicijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūra pagal kompetanciją dalyvauja įgyvendinant aplinkos apsaugos politiką,  administruojant aplinkos apsaugos srities specialiųjų programų (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, Atliekų tvarkymo ir Klimato kaitos specialiosios programos) lėšas.

ES LIFE programa

Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos finansavimo programa LIFE 2014–2020 m. laikotarpiu sudaryta iš Aplinkos ir Klimato paprogramių. Aplinkos projektų valdymo agentūra administruoja bendrojo finansavimo lėšas, kurias LIFE projektų vykdytojams Lietuvoje skiria Aplinkos ministerija. LIFE programą administruoja ir sprendimus dėl Europos Sąjungos LIFE programos lėšų priima Europos Komisija bei jos įgaliota Mažų ir vidutinių įmonių vykdomoji agentūra EASME.  

 LIFE+ programa

LIFE programa yra finansinis Europos Sąjungos instrumentas, remiantis Europos Bendrijos aplinkos apsaugos plėtrą ir jos įgyvendinimą, taip pat papildanti ES struktūrinius fondus priemonė.  LIFE+ programa 2007-2013 m. apima 3 paprogrames:

  • Aplinkos politika ir valdymas. Remia technologinius projektus, kurių įgyvendinimas galėtų prisidėti prie aplinkos būklės gerinimo;
  • Gamta ir biologinė įvairovė. Remia projektus, kurie prisideda prie ES Paukščių ir jų Buveinių direktyvų įgyvendinimo bei ES siekių sustabdyti biologinės įvairovės nykimą;
  • Informacija ir ryšiai. Remia projektus, skleidžiančius aplinkosauginio turinio informaciją. Taip pat remiamos miškų gaisrų prevencijos, informavimoir mokymo kampanijos.