Teisės aktai

 • Europos Sąjungos teisės aktai
  • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB
  • Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1122
  • Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013
  • Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2010

  Lietuvos Respublikos įstatymai

  • Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymas

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

  • Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
  • Dėl metinio atlyginimo už sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre tvarkymą ir atlyginimo už Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro duomenų teikimą dydžių ir mokėjimo tvarkos nustatymo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

  • Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklės
  • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašas
  • Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašas, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai
  • Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivių naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas
  • Kioto vienetų, gautų vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo ir lankstumo priemonių metiniams išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslams pasiekti taikymo tvarkos aprašas
  • Dėl išmetamo šiltnamio dujų kiekio mažinimo dvigubos apskaitos išvengimo